Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Egen väg och smidig vardag för unga - uppsökande ungdomsarbete får 12,5 miljoner

Uppdatering 14.5.2020 kl. 10.50: RFV i Sydvästra Finland beviljade 1 472 715 euro.

Regionförvaltningsverken har fattat beslut om statsunderstöd för uppsökande ungdomsarbete. Med understöden anställs till kommunerna yrkesutbildade personer inom det uppsökande ungdomsarbetet som hjälper unga med utmaningar i vardagen och livet.

Regionförvaltningsverken har i år beviljat sammanlagt 12,5 miljoner euro i statsunderstöd för uppsökande ungdomsarbete. De beviljade understöden används till lönekostnader för yrkesutbildade personer inom uppsökande ungdomsarbete. Understödsbeloppet per årsverke är 25 000 euro. Det understöd som nu beviljas täcker sammanlagt cirka 500 årsverken.

Syftet med understödet är att minska utslagningen bland unga. På detta sätt stannar varje ung person kvar på utbildningsvägen, ungdomsarbetslösheten minskar och de ungas delaktighet ökar. Det uppsökande ungdomsarbetet har till uppgift att nå unga som är i behov av stöd och att hjälpa dem att få de tjänster och det stöd de behöver. Genom tjänsterna främjas den ungas tillväxt, självständighetsprocess och delaktighet samt tillträde till utbildning och arbetsmarknaden.

Det uppsökande ungdomsarbetet är specialungdomsarbete som riktar sig till personer under 29 år och som baserar sig på den ungas frivillighet och samarbete med den unga. Det uppsökande ungdomsarbetet ordnas i kommunerna och nuförtiden omfattar verksamheten nästan hela Finland.

De ungas erfarenheter av verksamheten är starkt positiva

Av de unga som svarade på Sovari-mätaren för uppsökande ungdomsarbete 2019 har 94 procent upplevt åtminstone en viss social förstärkning när de har deltagit i uppsökande ungdomsarbete. Över hälften av de unga, cirka 60 procent, har upplevt en tydlig positiv förändring i sin livssituation.

De unga har gjort framsteg i synnerhet i hanteringen av vardagen och livet samt i studie- och arbetslivsfärdigheterna med stöd av det uppsökande ungdomsarbetet. De flesta unga berättar också att deras sociala färdigheter och självkännedom har stärkts under perioden för uppsökande ungdomsarbete. Till exempel en ung person som svarat på Sovari berättar att det är lätt att prata med en uppsökande ungdomsarbetare och att den ungas förtroende för andra människor har ökat tack vare verksamheten.

I svaren på Sovari-mätaren berömmer de unga genomförandet av det uppsökande ungdomsarbetet: det uppsökande ungdomsarbetet får av de unga totalvitsordet 4,6 på skalan 1–5. Av de unga som svarade på Sovari berättar 78 procent att de är mycket nöjda med det stöd de fått av den uppsökande. Nio av tio unga är också åtminstone ganska nöjda med att hitta sin egen väg med stöd av verksamheten.

Sovari – sosiaalisen vahvistumisen mittari (sv. Sovari – ett verktyg för mätning av social förstärkning) är en effektmätare för det uppsökande ungdomsarbetet och verkstadsverksamheten, med vilken tjänsternas kvalitet och sociala stärkande effekter lyfts fram. Sovari-mätaren upprätthålls av Nationella verkstadsförening (TPY). Upprätthållandet av Sovari och informationsproduktionen stöds av undervisnings- och kulturministeriet.

Beviljade understöd enligt region

Nedan presenteras hur mycket regionförvaltningsverken beviljade understöd för uppsökande ungdomsarbete inom sina områden. Via länkarna kan man se vilka kommuner som har fått understöd i olika regioner.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Understöd beviljades för 3 951 912 euro till 50 sökande.

Regionförvaltningsverket i Östra Finland
Understöd beviljades för 1 675 000 euro till 42 sökande.

Regionförvaltningsverket i Lappland
Understöd beviljades för 647 188 euro till 17 sökande.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
Understöd beviljades för 1 472 715 euro till 37 sökande.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Understöd beviljades för 3 485 000 euro till 62 sökande.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland
Understöd beviljades för 1 275 000 euro till 23 sökande.

Av den totala summan är 12 350 000 euro anslag för 2020 och 156 815 euro anslag som sparats från tidigare år.

Regionförvaltningsverkets understöd för ungdomsarbete

Med de understöd för uppsökande ungdomsarbete som delas ut årligen genomförs uppsökande ungdomsarbete och anställs arbetstagare i kommunerna. Med regionförvaltningsverkets statsunderstöd stöds utöver uppsökande ungdomsarbete även ungdomsverkstäder, utveckling av ungdomsområdet samt barns och ungas fritidsaktiviteter på lokal nivå.

Regionförvaltningsverket beviljar årligen sammanlagt över 50 miljoner euro i statsunderstöd för barns och ungas verksamhet, bibliotek och idrottsprojekt. På webbplatsen aviavustukset.fi finns information om regionförvaltningsverkets understöd för undervisnings- och kulturväsendet. Se också webbplatsens understödsvisualisering.

Mer information:

RFV i Södra Finland: överinspektör Tiina Mattila, tfn 0295 016 555
RFV i Östra Finland: överinspektör för ungdomsväsendet Kirsi Kohonen, tfn 0295 016 514
RFV i Lappland: överinspektör för ungdomsväsendet Marja Hanni, tfn 0295 017 393
RFV i Sydvästra Finland: överinspektör för ungdomsväsendet Linda Mård, tfn 029 501 8827
RFV i Västra och Inre Finland: överinspektör för ungdomsväsendet Päivi Pienmäki-Jylhä, tfn 0295 018 819 och överinspektör för ungdomsväsendet Niclas Risku, tfn 0295 018 051
RFV i Norra Finland: överinspektör för ungdomsväsendet Kirsi-Marja Stewart, tfn 0295 017652

fornamn.efternamn@avi.fi


Uppdaterad