Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Kommunenkät:
I genomsnitt 22 procent av barnen deltar i kommunernas småbarnspedagogik, och 9 procent i närundervisningen för elever i årskurserna 1–3

På basis av undervisnings- och kulturministeriets och regionförvaltningsverkets kommunenkät är det ingen stor regional och lokal variation i hur undervisningen och småbarnspedagogiken ordnas eller i hur många barn som deltar i småbarnspedagogiken eller närundervisningen under de undantagsförhållanden som coronavirusepidemin orsakat.  

Jämfört med normala förhållanden deltog 22 procent av barnen i kommunernas småbarnspedagogik och 16 procent i kommunernas förskoleundervisning vid den tid då kommunerna svarade på enkäten. I den grundläggande närundervisningen deltog 9 procent av eleverna i årskurserna 1-3 jämfört med normalt. I årskurserna 4-9 var andelen elever med ett beslut om särskilt stöd endast 7,5 procent.  

Enligt kommunerna fungerar grundskolornas distansundervisning i huvudsak bra. Skolorna har snabbt lyckats hitta nya metoder som möjliggör välfungerande undervisning på distans. De som svarade på enkäten var dock oroliga över skillnaderna mellan familjerna, att de som behöver stöd inte får tillräcklig hjälp med skolarbetet med distansmodellen. Nya modeller är under utveckling. Man har till exempel bildat multiprofessionella grupper som kartlägger och håller kontakt med de familjer och elever som behöver stöd.

I flera kommuner har man börjat ordna måltider för de elever som får distansundervisning, men verksamheten behöver utvecklas vidare. I en del kommuner kan skolmåltidsverksamheten inledas först efter påsken. Skolmåltidshjälp kan ges till exempel genom att dela ut matkassar, bevilja behovsprövat penningstöd för mat eller genom att vid behov erbjuda en möjlighet att äta i skolan.

Av de kommuner som besvarat enkäten meddelade 4 procent att de har permitterat anställda inom småbarnspedagogiken och 8 procent att de kommer att permittera anställda inom den grundläggande utbildningen. I huvudsak verkar permitteringarna gälla skolgångshandledare och biträden inom småbarnspedagogiken och förskoleverksamheten. Permitteringar inom småbarnspedagogiken övervägs av 63 procent av kommunerna, och permitteringar inom den grundläggande utbildningen övervägs av 52 procent av kommunerna. På basis av enkäten är det inte möjligt att ge en närmare specificering av de yrkesgrupper som kan komma att permitteras. 

Webbenkäten sänds till kommunerna varje vecka. Den senaste enkäten besvarades vecka 14 av 223 kommuner (76 % av kommunerna). Genom enkäten kartlägger man hur undervisningen och småbarnspedagogiken under undantagsförhållandena fungerar, hur många barn som deltar i småbarnspedagogiken och i när- och distansundervisningen, hur stor del av skolornas och småbarnspedagogikens personal som är på jobb och hur tjänsterna och kapaciteten avviker från det normala.

Syftet med enkäten är att få en bild av det aktuella läget och att stödja ledningen genom information. 

Tabellen som pdf

Den information som fås genom enkäten presenteras tills vidare enligt landskap. Svarsprocenten har som helhet varit bra, men i en del landskap har svarsprocenten varit så liten att resultaten vad dessa landskap beträffar inte nödvändigtvis ger en tillförlitlig lägesbild.

Om kommunerna fortsätter besvara enkäten aktivt varje vecka, kan den i det rådande läget ge värdefull information som stöd för ledningen och beslutsfattarna. 

Ytterligare information:

Undervisnings- och kulturministeriet:
Undervisningsråd Heli Nederström, heli.nederstrom@minedu.fi, 0295 330 122
Undervisningsråd Mika Puukko, mika.puukko@minedu.fi, 0295 330 032

Regionförvaltningsverket:

Överinspektör inom utbildningsväsendet Mari Kyllönen, 0295 018 664
Överinspektör inom utbildningsväsendet Anu Liljeström, 0295 016 224
Överinspektör inom utbildningsväsendet Thomas Sundell, 0295 018 620
fornamn.efternamn@rfv.fi


Uppdaterad