Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Kommunenkät: antalet barn som deltar i småbarnspedagogik har ökat i och med att skolorna öppnats

Av enkäten framgår att återgången till närundervisning också syns i antalet barn som deltar i småbarnspedagogik. Antalet elever som deltar i den grundläggande utbildningen har hållits på samma nivå sedan skolorna öppnades.

Enligt en enkät som regionförvaltningsverket och undervisnings- och kulturministeriet gjorde i kommunerna vecka 21 har antalet barn som deltar i småbarnspedagogik ökat klart i och med att skolorna öppnats. Enligt enkäten deltog i hela Finland 64 procent av barnen i kommunal småbarnspedagogik den 19 maj 2020 jämfört med normalt. Motsvarande siffra för vecka 20 var 56 procent, vecka 19, före restriktionerna för småbarnspedagogikens del lyftes, endast 32 procent. I den privata småbarnspedagogiken deltog 68 procent av barnen jämfört normalt.

Antalet barn som var på plats inom småbarnspedagogiken varierade mellan olika landskap. Den 19 maj var andelen barn som deltog i kommunal småbarnspedagogik  var högst i Nyland (71 procent) och minst i Lappland och Kymmenedalen (52 procent). Inom privat småbarnspedagogik var deltagandet högst i Österbotten och Södra Österbotten (78 procent) och lägst i Kymmenedalen (56 procent). För den privata småbarnspedagogikens del finns inga uppgifter att tillgå för Helsingfors och Esbo stad för vecka 21.

I kommunal förskoleundervisning deltog 77 procent av barnen i hela landet jämfört med normalt. I den privata förskoleundervisningen deltog 78 procent av barnen. Deltagandet i förskoleundervisningen har också ökat jämfört med vecka 20.

− Det kan hända att vi får en exceptionellt livligt sommar inom småbarnspedagogiken, ifall vårdnadshavarna inte har möjlighet att ta ut sina semestrar då. Undantagsarrangemangen ger säkert upphov till mycket oro, men yrkespersonalen är kunnig och skicklig på sitt arbete, säger direktör Marja-Liisa Keski-Rauska vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

Undervisnings- och kulturministeriets och THLs anvisningar till anordnare av undervisning och småbarnspedagogik under coronaepidemin stöder enheterna i ordnandet av trygg småbarnspedagogik under coronepidemin.

Deltagande i småbarnspedagogik och förskoleundervisning, veckor 14-21. Antalet barn har ökat (speciellt veckorna 19-21).

Deltagande i småbarnspedagogik och förskoleundervisning, veckor 14-21.

Inga stora förändringar i andelen elever som deltar i den grundläggande utbildningen

Enligt enkäten deltog i genomsnitt 88 procent av eleverna i årskurs 1−9 i den grundläggande utbildningen den 19 maj. Andelen är på samma nivå som vid tidpunkten för den föregående enkäten, då skolorna öppnade. Deltagandet varierar något landskapsvis: högst var andelen elever i den grundläggande utbildningen i Mellersta och Norra Österbotten samt i Österbotten (över 90 procent) och lägst i Kymmenedalen (78 procent).

Inom förberedande undervisning var deltagarandelen i hela landet 91 procent jämfört med normalt. Siffran steg med två procentenheter jämfört med förra veckan. Enligt enkäten var andelen elever landskapsvis som deltog i den förberedande undervisningen lägst i Lappland (80 procent), medan samtliga elever inom den förberedande undervisningen var på plats  i Södra Savolax.

I och med att närundervisningen har inletts ska varje elev delta i förskoleundervisningen eller den grundläggande utbildningen, om eleven inte tillfälligt beviljats befrielse från den av särskilda skäl. Man måste alltid söka om tillstånd för frånvaro, och därefter är det skolan som överväger om det finns grunder för att bevilja befrielse. 

Lägesbilden har samlats in från kommunerna via enkäter varje vecka

Enkäten till  kommunerna om deltagandet i den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken har gjorts över webben varje vecka. Enkäten har kartlagt situationen gällande undervisningen och småbarnspedagogiken under rådande undantagsförhållanden. Bland annat har man frågat om antalet barn som deltar i småbarnspedagogik samt i när- och distansundervisning inom den grundläggande utbildningen och förskoleundervisningen, antalet anställda inom undervisningen och småbarnspedagogiken som var på jobb samt en bedömning av hur servicen och funktionsförmågan avviker från normalläget.

Den senaste enkäten genomfördes vecka 21. För den grundläggande utbildningens del besvarades enkäten av 223 kommuner, dvs. av 75,9 procent av alla kommuner. Frågorna som gäller småbarnspedagogik besvarades av 244 kommuner, dvs. 83 procent av alla kommuner. Resultaten av enkäten kan anses vara representativa. De kommuner som besvarat enkäten presenteras landskapsvis i bilagan.

Bilagor och länkar:

Svarsprocenten i enkäten samt deltagandet i småbarnspedagogik och grundläggande utbildning vecka 21 (pdf)

Kommunrapporter inom bildning på RFV:s webbsidor (rfv.fi)

Mer information:

Regionförvaltningsverket:

Överinspektören inom undervisningsväsendet Mari Kyllönen, tfn 0295 018 664
Överinspektör Anu Liljeström, tfn 0295 016 224
Jurist Thomas Sundell, tfn 0295 018 620
fornamn.efternamn@avi.fi 

Undervisnings- och kulturministeriet:

Undervisningsrådet Heli Nederström, heli.nederstrom@minedu.fi, tfn 0295 330 122
Undervisningsrådet Mika Puukko, mika.puukko@minedu.fi, tfn 0295 330 032


Uppdaterad