Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Regionförvaltningsverkets tillsynsprojekt om indrivningsföretagens behandling av gäldenärers betalningar   

Regionförvaltningsverket i Södra Finland utreder vilka rutiner indrivningsföretagen har i sådana fall där gäldenären har använt fel referensnummer vid betalningen eller i misstag betalat för mycket. 

De flesta indrivningsföretag använder sig av ett system där gäldenärens betalning automatiskt hänförs till rätt skuld. Det kan dock hända att gäldenären betalar fakturan med bristfälliga uppgifter, till exempel utan referensnummer eller med fel referensnummer. Indrivningsföretaget kan vanligtvis inte hänföra sådana betalningar direkt till rätt skuld. Företaget bör dock utan dröjsmål utreda även de betalningar som den inte automatiskt kan behandla i sitt system. Det kan också hända att en gäldenär betalar samma faktura två gånger eller ett större belopp av fakturan än det var meningen. Indrivningsföretaget bör utan dröjsmål betala tillbaka den överskjutande betalningen till gäldenären.

Regionförvaltningsverket inleder ett tillsynsprojekt för att ta reda på vilka rutiner de indrivningsföretag som finns i upptagna i indrivningsregistret har för dylika situationer. Syftet med tillsynsprojektet är att säkerställa att alla indrivningsföretag har lämpliga rutiner för att behandla överskjutande betalningar eller betalningar som inte har hänförts till rätt skuld.

Regionförvaltningsverket kommer under juni att be indrivningsföretagen om en utredning. Med anledning av coronasituationen och de följder den eventuellt kan ha för indrivningsföretagen kommer vi att reservera en skälig tid för inlämnande av utredningen. Regionförvaltningsverket informerar om resultaten av projektet i slutet av år 2020.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland driver ett register över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet och övervakar på riksnivå att de som är upptagna i registret följer lagen och god indrivningssed. Mer information om regionförvaltningsverkets tillsyn finns på vår webbplats www.avi.fi/sv/web/avi/perinta.

Mer information:

överinspektör Anna-Emilia Sirén, tfn 0295 016 029
överinspektör Matti Laiho, tfn 0295 016 546
överinspektör Jouni Kiviniemi, tfn 0295 016 627
fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket

 


Uppdaterad