Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2020

Regionförvaltningsverket förbjöd Asunto Björndahl Oy:s verksamhet för en vecka

Västra och Inre Finland
Meddelandet preciserades 11.5.2020 kl 12.15.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har förbjudit Asunto Björndahl Oy:s fastighetsförmedlingsverksamhet för 7 dygn. Förbudet träder i kraft 18.5.2020. Verksamhetsförbudet grundar sig på verksamhet som strider mot bestämmelserna om fastighetsförmedling och god förmedlingssed.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland meddelade den 7 april 2020 ett beslut genom vilket det förbjöd Asunto Björndahl Oy:s fastighetsförmedlingsverksamhet för 7 dygn. Verksamhetsförbudet träder i kraft måndagen den 18 maj 2020 och gäller alla Asunto Björndahl Oy:s verksamhetsställen i Karleby, Jakobstad, Vasa, Kannus, Ylivieska och Kristinestad. Medan förbudet är i kraft får förmedlingsrörelsen eller dess anställda inte utföra några förmedlingsuppgifter eller marknadsföra förmedlingstjänster.

Grunden för regionförvaltningsverkets förbud är verksamhet som strider mot bestämmelserna om fastighetsförmedling och god förmedlingssed. Förmedlingsrörelsen har förmedlat ett objekt utan gällande uppdragsavtal, försummat sin informationsskyldighet och i fråga om anbudsförfarandet handlat i strid med god förmedlingssed. Dessutom upptäckte regionförvaltningsverket andra brister och försummelser i förmedlingsrörelsens verksamhet.

Regionförvaltningsverket beaktar i sin prövning av ärendet också tidigare fastställda påföljder för Asunto Björndahl Oy. Regionförvaltningsverket har gett förmedlingsrörelsen varningar åren 2018 och 2019. Dessutom har verket flera gånger anvisat förmedlingsrörelsen att iaktta lagen och god förmedlingssed, eftersom det har upptäckts brister i dess verksamhet. År 2015 förbjöds Asunto Björndahl Oy:s verksamhet delvis för bestämd tid.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland följer under verksamhetsförbudet upp om förmedlingsrörelsen iakttar förbudet.

Beslutet har inte vunnit laga kraft.

Asunto Björndahl Oy har överklagat regionförvaltningsverkets beslut hos Vasa förvaltningsdomstol. Vasa förvaltningsdomstol har 7.5.2020 meddelat ett mellanbeslut där domstolen har förbjudit verkställigheten av regionförvaltningsverkets beslut. Domstolens beslut är i kraft tills besvären har avgjorts och vunnit laga kraft.

Beslutet kan läsas på regionförvaltningsverkets webbplats på www.rfv.fi.


Mer information:

överinspektör Henna Ekman, tfn 0295 018 591
tillsyn över fastighetsförmedlingsrörelser
fornam.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

 

Meddelandet preciserades med följande text 11.5.2020 kl 12.15.

Asunto Björndahl Oy har överklagat regionförvaltningsverkets beslut hos Vasa förvaltningsdomstol. Vasa förvaltningsdomstol har 7.5.2020 meddelat ett mellanbeslut där domstolen har förbjudit verkställigheten av regionförvaltningsverkets beslut. Domstolens beslut är i kraft tills besvären har avgjorts och vunnit laga kraft.


Uppdaterad