Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Regional beredskapskommitté 28.5.2020: Dags att titta omkring sig och framåt

(Västra och Inre Finland)

Den regionala beredskapskommittén för Västra och Inre Finland sammanträdde 28.5.2020 för nionde gången för att få en gemensam bild av coronaläget och dess följder. Sjukdomsläget är under kontroll i regionen och spridningen har nästan avstannat. Förekomsten av nya fall är återigen mindre än det var under den föregående veckan. Testkapaciteten, vårdplatserna och personalresurserna är också tillräckliga. Förra veckan (19.5.2020) meddelade regionförvaltningsverken nya förelägganden om begränsningar fr.o.m. 1.6.2015.

 

- Nu när vi om fyra dagar lever i ett betydligt friare samhälle är det mycket viktigt att vi litar på att de beslut och lösningar som fattats baserar sig på noga övervägningar. Det är ytterst viktigt att varje medborgare, företag och sammanslutning kommer ihåg vad begränsningarna syftar till – att förhindra att coronaviruset sprids. På fredagen behandlar riksdagen ett lagförslag som innebär att restaurangernas verksamhet begränsas genom de paragrafer som temporärt fogas till lagen om smittsamma sjukdomar. - För regionförvaltningsverken föreskrivs nya uppgifter och tilläggsbefogenheter för tillsynen över restauranger. Det viktiga är nu att regeringen före midsommaren kommer att behandla om begränsningarna i denna form längre är nödvändiga i hela landet och å andra sidan om det är skäl att strama åt dem någonstans i landet, sade överdirektör Marko Pukkinen när han öppnade mötet.

Krass arbetslöshetsstatistik i april – en lägesbild av återhämtningsplanen utarbetas

Vid mötet fick man höra att antalet arbetslösa arbetssökande inom alla närings-, trafik- och miljöcentraler i regionen är mycket stort jämfört med april i fjol. I vissa områden har ökningen varit nästan 100 procent. I hela landet ökade antalet arbetslösa arbetssökande under samma tidsperiod med 88,6 procent. Närings-, trafik- och miljöcentralerna utarbetar i samarbete med landskapsförbunden före 29.5.2020 en regional bild av läget inom landskapens centrala näringslivssektorer och av utsikterna för den närmaste framtiden samt av regionens planer på att återhämta sig från situationen.

Den psykiska orken prövas

I beredskapskommittén har den psykiska kriståligheten varit ett delområde som behandlats varje vecka. Under veckan fokuserade man mer på ämnet än tidigare. Gästande inledande föreläsare var filosofie doktor, docent Tuomas Tepora från Helsingfors universitet. Han har forskat i finländsk nationalism och krigets kulturhistoria. Inledningen av dagen baserade sig på hans verk "Sodan henki. Kaunis ja ruma talvisota".

-Trots tydliga skillnader finns det likheter mellan coronakrisens och vinterkrigets stämningar. Särskilt den gemensamma andan och viljan att hjälpa framhävdes i bägge kriserna, i synnerhet i initialskedet. På samma sätt accentuerades behovet av att kontrollera medborgarnas stämningar, liksom medborgarnas övervakning av varandra. I bägge kriserna framhävdes också myndigheternas förståelse för att kommunikationen ska vara så öppen som möjligt. Enligt Tepora är sysselsättningsläget en central skillnad. När det i vinterkrigets samhälle rådde full sysselsättning och skyldighet att arbeta, kan det för dem som permitterats eller blivit arbetslösa mitt i coronakrisen vara svårare att vara med "i samma anda". Efter vinterkriget började man också leta efter syndabockar. Även denna fas kan vi mycket väl stå inför också i den pågående krisen, sade Tuomas Tepora.

Lappo stifts prost Jukka Helin, rollen i Lapplands stift, höll ett anförande i fråga om stiften. – Den förlängda osäkerheten och ovissheten ökar det psykiska trycket. Genom begripliga och öppna förklaringar och tidtabeller kan man underlätta inställningen till en vag framtid. Utöver materiell hjälp kan kyrkan erbjuda hopp i en hopplös situation.

Förtroende som grundpelare för psykisk hållbarhet

Psykisk kristålighet är en av samhällets sju vitala funktioner i säkerhetsstrategin för samhället (2017). Detta är ett genomgående och långsiktigt arbete inom förvaltningsområdena, och grunden för arbetet skapas under normala förhållanden. Delområdena av psykisk kristålighet sköts hela tiden av många aktörer. Det är dock svårt att mäta den psykiska kriståligheten, och dess tillstånd är svårt att bedöma. – Vi har nu erfarenhet av hur livet vänder hem och inåt. Upplevelsen av ett meningsfullt liv får man också genom att själv vara betydelsefull för någon annan. En del människors liv har begränsats avsevärt under dessa några månader. Därför är det bra att nu också titta åt sidorna och framåt. Beakta hur andra har det och lita på att vi klarar oss igenom detta, sammanfattade överdirektör Marko Pukkinen.

Beredskapskommittén vill påminna om vikten av ansvarsfullt beteende vid skolornas slut och när restaurangerna öppnar samt om risken för smitta även i fortsättningen när man rör sig inom landet och utanför landets gränser.

Beredskapskommittén

I den regionala beredskapskommittén deltar representanter för myndigheterna inom hela verksamhetsområdet för Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland; såsom närings-, trafik- och miljöcentralerna, polisen, nödcentralsverket, försvarsmakten, gränsbevakningsväsendet, tullen, räddningsverken, stiften, sjukvårdsdistrikten, landskapsförbunden, Yle, FPA, Skyddspolisen och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Beredskapskommittén är ett samarbetsorgan mellan myndigheterna när det gäller att utveckla den regionala beredskapen. Beredskapskommittén följer och utvärderar också säkerhetsläget i samhället och förmedlar information till regionens intressentgrupper och centralförvaltningen.

Mer information:

överdirektör Marko Pukkinen, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, tfn 0295 018 582

direktör Tarja Wiikinkoski, ansvarsområdet för räddningsväsendet och beredskapen, tfn 0295 018 800

Vanliga frågor – COVID-19 (rfv.fi):

svar på frågor som rör våra beslut och tillämpningen av dem i olika fall.


Uppdaterad