Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2020

Den regionala beredskapskommittén den 14 maj 2020:
Restriktionerna mjukades upp - fortsatt ansvarsfullt beteende krävs

(Västra och Inre Finland)

Regionförvaltningsverket har med besluten som meddelades den här veckan förbjudit sammankomster och tillställningar med över 10 personer till och med den 31 maj 2020 och fattat beslut om att öppna lokalerna som används av skolor och läroanstalter. Nya beslut om sommaren meddelas under maj månad. Bestämmelserna kommer att vara av allmän karaktär och förutsätter att evenemangsarrangörerna gör en bedömning av hur verksamheten kan ordnas enligt coronabegränsningarna.

 - Sammankomstbegränsningarna som regionförvaltningsverken meddelar och de praktiska tolkningarna i samband med dem är av allmän karaktär. Detta eftersom det finns så många olika slags evenemang och tillställningar. Vi tar i våra beslut och allmänna tolkningar inte ställning till enskilda evenemang men vi strävar efter att ge råd vid behov. I regel är varje aktör eller evenemangsarrangör själv tvungen att bedöma hur den kan beakta hygienrekommendationerna och föreläggandena i den egna verksamheten så att sjukdomsläget inte förvärras. Besluten kommer att meddelas under maj månad och i dem kommer vi fortsättningsvis att understryka varje aktörs och medborgares eget ansvar att följa myndighetsbestämmelserna, anvisningarna och rekommendationerna i sin egen verksamhet, sade Marko Pukkinen.

Skoleleverna åter i trafiken

Klasserna och grupperna inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen har återgått till närundervisning från distansundervisningen den 14 maj 2020. I förskoleundervisningen och grundläggande utbildningen och annan undervisning enligt lagen om grundläggande utbildning ska eleven delta i undervisningen om hen inte har beviljats tillfällig befrielse av särskilda skäl. För sommarens del ska särskild noggrannhet ägnas åt att småbarnspedagogikgruppernas barn och personal flyttar från en enhet till en annan. – Ett annat kapitel i det hela är planeringen av nästa läsår inklusive tillräckliga utrymmen och rekryteringar, sade överinspektör för undervisningsväsendet Mari Kyllönen i sitt öppningsanförande i frågan.

Också läroanstalternas och högskolornas lokaler används från och med den här dagen. Utbildningsanordnarna beslutar emellertid själva i vilken utsträckning de vid behov ordnar närundervisning. Då lokalerna används ska man ta i beaktande att spridningen av coronaviruset ska bekämpas och följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar från den 11 maj 2020.

Regionförvaltningsverkens förelägganden är i kraft 14.5 - 13.6.2020 och de har delgivits som offentlig delgivning. Delgivningarna och besluten finns på vår webbplats på adressen http://www.avi.fi/sv/web/avi/yleistiedoksiannot.

Det är lugnt i regionen – beredskap för att läget kan förändras

Landskapsförbunden berättar att även om kommunerna är oroliga för ekonomin så finns det under gemensamma möten redan en tydlig känsla av att vi har klarat det. Samtidigt förbereder man sig för en eventuell andra coronavirusvåg.

Sjukdomsläget är alltjämt lugnt i sjukvårdsdistrikten. Det är ändå skäl att minnas att också en symtomfri person kan smitta och därför är det meningen att man ska följa anvisningarna för sammankomster och andra anvisningar för att bekämpa smitta. Från sjukvårdsdistrikten påminner man om att man ska söka sig till test genast om man får symtom.

Flera deltagare tog upp att de märkt att man redan förhåller sig mer mindre allvarligt till epidemin. -Budskapet är i och för sig positivt men kan vara ett tveeggat svärd. Öppnandet av skolorna och de uppmjukade restriktionerna kan innebära att man glömmer bort att följa myndighetsanvisningarna. Vi kommer inte på lång tid att återgå till normala förhållanden, sammanfattade överdirektör Marko Pukkinen.

Beredskapskommittén påminner om att även om restriktionerna har mjukats upp och medborgarna har fri rätt att röra sig så bör man komma ihåg att var och en enligt grundlagen har rätt till liv och trygghet.

Beredskapskommittén

Med i den regionala beredskapskommittén finns myndighetsrepresentanter för hela Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands verksamhetsområde, så som NTM-centralerna, polisen, nödcentralsverket, försvarsmakten, gränsbevakningsväsendet, tullen, räddningsverken, stiften, sjukvårdsdistrikten, landskapsförbunden, Yle, FPA, Skyddspolisen och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Beredskapskommittén är ett organ för myndighetssamarbete vid utvecklingen av den regionala beredskapen. Beredskapskommittén följer dessutom med och bedömer säkerhetsläget i samhället och förmedlar information till områdets intressegrupper och centralförvaltningen.

 

Mer information: överdirektör Marko Pukkinen, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, tfn 0295 018 582

direktör Tarja Wiikinkoski, ansvarsområdet för räddningsväsendet och beredskapen, tfn 0295 018 800 

Vanliga frågor – COVID-19 (rfv.fi):
svar på frågor om våra beslut och hur de tillämpas i olika fall.

Nyttiga länkar:  

https://minedu.fi/sv/beredskap-for-coronaviruset  

https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/undervisningsvasendet-och-coronaviruset  

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19  
 

 


Uppdaterad