Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Läkarvård till klienter inom socialservicen ska alltid grunda sig på klientens behov

Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har i ett brev till kommunerna gett anvisningar om ordnande av läkarvård. Enligt regionförvaltningsverkets observationer får klienter inom socialservicen inte alltid den läkarvård de behöver. Socialservice enligt socialvårdslagen är exempelvis hemvård, serviceboende och serviceboende med heldygnsomsorg.

Kommunerna ansvarar för att ordna social- och hälsovården. Kommunen kan producera servicen själv, köpa servicen av privata serviceproducenter eller ge den som behöver servicen en servicesedel. Oberoende av hur läkarvården ordnas förändras inte kommuninvånarnas ställning eller rätt till den vård de behöver. Kommunen kan exempelvis inte begränsa att läkarvård ges endast på distans, utan tillgången till läkarvård ska alltid basera sig på patientens behov. Läkaren kan inte på distans ordinera behandling om vården av patienten och bedömningen av vården kräver att läkaren gör en fysisk undersökning av patienten.

Regionförvaltningsverket påminner dessutom om att det är viktigt att för varje enskild klient noggrant bedöma huruvida läkarvård på distans är lämpligt. Ansvaret att bedöma om distansvård är lämpligt för klienten ligger både hos den som ordnar servicen och den som producerar servicen. För vård på distans krävs patientens eller hens lagliga företrädares medvetna samtycke.

Kommunen kan inte heller begränsa tillgången till läkarvård på så sätt att den ges exempelvis endast var tredje månad, utan tillgången till läkarvård ska alltid basera sig på klientens eller patientens behov.

Regionförvaltningsverkets (Södra Finland) brev till kommunerna (pdf)

Ytterligare information

Regionförvaltningsöverläkare Mikko Valkonen, tfn 0295 016 000, fornamn.efternamn@avi.fi


Uppdaterad