Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Förslag på mottagare av självständighetsdagens utmärkelsetecken tas emot före 30.4.2019

Regionförvaltningsverken ber om förslag på mottagare av Finlands Vita Ros' och Finlands Lejons orden som förlänas på självständighetsdagen 6.12.2019. Förslagen bör grunda sig på välmotiverade personliga meriter enligt riddarordnarnas stadgar. Ordenskapitlet gör de slutliga framställningarna om förlänande av utmärkelsetecken till republikens president.

Vi ber om ordensförslag som förlänas på självständighetsdagen inom följande ministeriers förvaltningsområden:

•  Undervisnings- och kulturministeriet
•  Inrikesministeriet
•  Social- och hälsovårdsministeriet
•  Finansministeriet

Ordensförslagen bör i enlighet med riddarordnarnas stadgar grunda sig på anmärkningsvärda personliga meriter som bör motiveras väl i förslaget. Den främsta utgångspunkten för att förlänas utmärkelsetecken är meriter som ligger över medelnivån som personen har uppvisat inom sin egen yrkessektor eller genom betydelsefulla samhälleliga tjänster. 

En förutsättning för att till exempel en kommunal förtroendevald ska förlänas utmärkelsetecken är ett långvarigt och förtjänstfullt arbete inom kommunalförvaltning. Då man föreslår utmärkelsetecken till en kommunal förtroendevald ska man för den föreslagna personen anmäla också huvudsysslan och utbildningen samt därtill övriga meriter och inte bara dem som har anknytning till förtroendeuppdraget.

Man kan förlänas ett högre utmärkelsetecken efter att det har gått minst sju år sedan ett utmärkelsetecken eller en hederstitel förlänades föregående gång. Då är det viktigt att poängtera meriter som kandidaten har samlat efter det senaste utmärkelsetecknet.

Vi ber att noggrant ifyllda och motiverade förslag lämnas in senast 30.4.2019 till det regionförvaltningsverk inom vars verksamhetsområde mottagarkandidaten för utmärkelsetecknet bor.

Regionförvaltningsverket har till uppdrag att av kommunstyrelser, utbildningssamkommuner, sjukvårdsdistrikt och räddningsverk samt av magistraterna be om förslag till mottagare av utmärkelsetecken. Regionförvaltningsverket ger förslagen vidare till finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet eller inrikesministeriet. Varje regionförvaltningsverk kan skicka bara en viss mängd förslag till ministerierna och förslagen måste därför gallras. Ordenskapitlet gör de slutliga framställningarna till republikens president om vem som ska förlänas utmärkelsetecken.

Ordensförslagsblanketten och ifyllningsanvisningar för blanketten

Ytterligare information även på www.ritarikunnat.fi

Ytterligare information:
fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, registratorskontoret, PB 150, 13101 Tavastehus
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde: enhetschef för undervisningsväsendet, överinspektör Asta Sark, tfn 0295 016 202
Inrikesministeriets förvaltningsområde: inspektör Sirpa Holopainen, tfn 0295 016 084
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde: inspektör Päivi Åkerblom, tfn 0295 016 210
Finansministeriets förvaltningsområde: ledningens assistent Taina Kemppi, tfn 0295 016 051

Regionförvaltningsverket i Östra Finland, registratorskontoret, PB 50, 50101 S:t Michel
Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde: inspektör Eeva Eriksson, tfn 0295 016 890
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde: överinspektör för biblioteksväsendet Pirkko Rusi, tfn 0295 016 518
Inrikesministeriets förvaltningsområde: planerare Eini Kaasinen, tfn 0295 016 883
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde: inspektör Eeva Eriksson, tfn 0295 016 890
Finansministeriets förvaltningsområde: planerare Sirpa Kesonen, tfn 0295 016 909

Regionförvaltningsverket i Lappland, registratorskontoret, PB 8002, 96101 Rovaniemi
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde: planerare Marketta Enbuska, tfn 0295 017 380
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde: avdelningssekreterare Eija Kallo, tfn 0295 017 362
Finansministeriets förvaltningsområde: jurist Kaisa Post, tfn 0295 017 355

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, registratorskontoret, PB 22, 20801 Åbo
Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde: länsveterinär Jani Soini, tfn 0295 018 115
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde: överinspektör för undervisningsväsendet Lea Karjomaa, tfn 0295 018 077
Inrikesministeriets förvaltningsområde: räddningsinspektör Pirjo Tuominen, tfn 0295 018 063
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde: inspektör Arja Saarenpää, tfn 0295 018 109
Finansministeriets förvaltningsområde: planerare Pirjo Ojanen, tfn 0295 018 052

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, Registratorskontoret, PB 200, 65101 Vasa
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde: enhetschef Ismo Myllyaho, tfn 0295 018 820
Inrikesministeriets förvaltningsområde: ledningens assistent Tarja Siirilä, tfn 0295 018 501
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde: inspektör Vuokko Asikainen, tfn 0295 018 526
Finansministeriets förvaltningsområde: överdirektörens sekreterare Elisabet Heinrich, tfn 0295 018 511

Regionförvaltningsverket i Norra Finland, registratorskontoret, PB 293, 90101 Uleåborg
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde: överinspektör för undervisningsväsendet Jyri Ulvinen, tfn 0295 017 525
Inrikesministeriets förvaltningsområde: avdelningssekreterare Sirpa Hassila, tfn 0295 017 553
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde: planerare Erja Sipola, tfn 0295 017 592
Finansministeriets förvaltningsområde: överdirektörens assistent Etta Väisänen, p. 0295 017 549


Uppdaterad