Information om handlingar

Regionförvaltningsverkets handlingar är offentliga om inte deras offentlighet är särskilt begränsad genom lag. Handlingars och uppgifters offentlighet bedöms utifrån lagen om offentligheten i myndigheternas verksamhet och eventuella författningar i speciallagar.

Var och en har rätt att ta del av en offentlig myndighetshandling. 

Utlämnandet av uppgifter ur en handling som ännu inte är offentlig är beroende av myndighetens prövning.

I förordningarna begränsas handlingars och uppgifters offentlighet av specificerade grunder för hemlighållande (till exempel uppgiftens art då den gäller hälsotillstånd, handikapp och hälso- och sjukvård, socialvård, affärs- eller yrkeshemligheter och ekonomisk ställning). Man kan ta del av uppgifter i en sekretessbelagd myndighetshandling endast om så särskilt bestäms. När endast en del av en handling är sekretessbelagd, kan uppgifter i handlingens offentliga del lämnas ut om det är möjligt utan att den sekretessbelagda delen röjs.

En part har under vissa förutsättningar rätt att ta del av en myndighetshandling även om handlingen inte är offentlig om handlingen kan eller har kunnat påverka behandling av partens ärende. Alla likaså rätt att under vissa förutsättningar ta del av en handling som gäller dem själva.

Regionförvaltningsverket kan på begäran sammanställa datamaterial av registren i sin besittning.

Uppdaterad