Hälsoskydd

Regionförvaltningsverket (RFV) styr tillsynen som utövas av hälsoskyddsmyndigheterna i kommunerna och övervakar efterlevnaden av hälsoskyddsbestämmelser. Utöver detta utvärderar regionförvaltningsverket de tillsynsplaner som utarbetats av kommunerna för hälsoskyddet och förverkligandet av dessa, samt utfärdar vid behov regionala bestämmelser för att avlägsna hälsoproblem eller förbygga uppkomsten av dessa.

Syftet med hälsoskyddstillsynen är att förebygga, minska och eliminera faktorer i livsmiljön som kan leda till hälsoproblem hos människor. Bestämmelser om hälsoskyddet finns i hälsoskyddslagen.

Hälsoskyddets uppgifter berör i omfattande utsträckning människors livsmiljöer och negativa biologiska, fysikaliska eller kemiska faktorer som förekommer i dessa. Hälsoskyddstillsynens delområden är bl.a.

 • övervakning av sundhet hos bostäder och övriga utrymmen där människor vistas (bl.a. inneluftens kvalitet, radon, buller och skadedjur);

 • övervakning av dricks- och badvatten samt simbassängsvatten;

 • tillstånd för anläggningar som tillhandahåller dricksvatten;

 • anmälningar (bl.a. offentliga mötes- och logiutrymmen, motionsutrymmen, skolor, daghem, ålderdomshem, allmänna bastur, simhallar, badanläggningar och -stränder, barberare, frisörsalonger, skönhetssalonger och djuranläggningar);

 • hälsofrågor i anslutning till gravsättning;

 • övervakning av allmänna krav på avfall och avloppsvatten och säkerhet;

 • övervakning av hälsoförhållandena för allmänna områden, byggnader och anläggningar samt större publiktillställningar;

 • beredskap för specialsituationer för att förebygga, utreda och eliminera hälsorisker.

Tillsynsmyndigheter

Hälsoskyddstillsynen utövas på flera olika myndighetsnivåer. Kommunerna har huvudansvaret för förverkligandet av hälsoskyddet i praktiken.

Kommunerna sköter hälsoskyddstillsynen utgående från såväl den egna systematiskt utarbetade tillsynsplanen och klagomål och andra ärenden som där invånarna tagit kontakt.

Regionförvaltningsverket

 • Styr och övervakar hälsoskyddet på det egna området samt styr beredskapsplaneringen för sitt verksamhetsområde. Regionförvaltningsverket utvärderar kommunernas tillsynsplaner för hälsoskyddstillsynen och förverkligandet av dessa, och rapporterar till det centrala ämbetsverket om förverkligandet av hälsoskyddstillsynen på det egna området.
   
 • Fungerar som stöd för kommunala hälsoskyddsinspektörer, ger dem råd och hjälp i tolkningsfrågor samt arrangerar arbetshandledningsdagar.
   
 • Utfärdar vid behov bestämmelser på det egna området, som är nödvändiga för att eliminera hälsoproblem eller förebygga uppkomsten av dessa.
 • Följer upp att kvalitetskraven på dricksvattnet uppfylls på det egna området och kan utgående från ansökan bevilja anläggningar som tillhandahåller dricksvatten tillfälligt tillstånd att frångå de kemikaliska kvalitetskraven på dricksvatten. Uppgifterna som ska anges i ansökan om undantagstillstånd hittas i social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på dricksvatten (SHM 461/200).
 • Utfärdar utlåtanden bl.a. om utvärderingsprogram för miljöeffekter för hälsokonsekvensers del, planer och utkast till lagstiftning, ansökningar om miljötillstånd samt vid behov om ansökningar i anslutning till anläggningar som tillhandahåller dricksvatten och tillsynsundersökningsprogram för dessa.
 • Granskar och utarbetar ett årligt sammandrag av resultaten av tillsynsundersökningar av EU-vattenanläggningarna samt badstrandsförteckningar och tillsynsuppgifter för allmänna badstränder för Institutet för hälsa och välfärd (THL).
   
 • Behandlar klagomål om den kommunala hälsoskyddsmyndighetens verksamhet.

I regionförvaltningsverken utövas hälsoskyddstillsynen av miljöhälsovårdens överinspektörer.

Som centralt ämbetsverk fungerar Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira. Valvira styr på riksnivå och utarbetar ett riksomfattande tillsynsprogram för hälsoskyddet, som är en del av tillsynsprogrammet för miljöhälsovården.

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) är den högsta ledningen med uppgift att leda och styra den allmänna planeringen av och tillsynen för hälsoskyddet.

Regional information

Miljöhälsa  - Västra- och inre Finland

På regionförvaltningsverket utövas tillsynen inom hälsoskyddtillsyn av överinspektörer för miljö- och hälsoskyddet och veterinärer.


Uppdaterad

Blanketter

Lagar och förordningar