Hälsofrämjande arbete

Social- och hälsovårdsministeriet, och därmed också regionförvaltningsverket, har ett allmänt styrnings- och övervakningsansvar för det hälsofrämjande arbetet. Det hälsofrämjande arbetet bygger på folkhälsolagen och är en del av folkhälsoarbetet. Bestämmelser om hälsofrämjande arbete finns också i hälso- och sjukvårdslagen och i lagen om smittsamma sjukdomar, tobakslagen och i lagen om nykterhetsarbete. Kommunerna ska beakta hälsoaspekterna i sin verksamhet och i sina beslut.

Att främja hälsan innebär att förbättra hälsan och funktionsförmågan, minska sjukdomar och hälsoproblem och att minska hälsoskillnaderna och omfattar bl.a. följande områden:

 • hjärt- och kärlsjukdomar
 • diabetes
 • näringsintag
 • rökning
 • alkohol
 • livsstilsundersökningar
 • utbildning.

Kommunerna ska i sin beslutsfattning bedöma och ta i beaktande hur olika beslut inverkar på befolkningens hälsa och välmående. Bedömning av hälsokonsekvenserna bygger på vetenskap och ger värdefull information för beslutsfattandet.

En del av bedömningen av miljökonsekvenser är att bedöma konsekvenserna för människan. Denna bedömning delas i sin tur in i bedömning av hälsokonsekvenser och sociala konsekvenser. I bedömningen av hälsokonsekvenser ingår bedömning av hälsa samt hälsoskydd.

I och med folkhälsoprogrammet Hälsa 2015 har det blivit vanligare att bedöma hälsokonsekvenserna i form av förhandsbedömning baserad på ett brett hälsobegrepp.

Tietoa alueelta

HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE – SYDVÄSTRA FINLAND

I Egentliga Finland och Satakunta finns det regionala sektorsövergripande arbetsgrupper som har hand om det hälso- och välfärdsfrämjande arbetet. Arbetsgrupperna var ursprungligen en del av vård- och landskapsreformen. Trots att reformen föll våren 2019 fortsätter arbetsgrupperna sin verksamhet. Från Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland deltar en överinspektör för hälsa och välfärd aktivt i bägge landskapens arbetsgrupper.

 

Seminarium om hälso- och välfärdsfrämjande arbete 29 maj 2019: 

I maj 2019 ordnade Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland ett finskspråkigt seminarium för kommunala påverkare under rubriken "Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuntien elinvoiman lähteenä". Två av de föredrag som hölls bandandes in.

 • Ennakkoarviointi kuntien hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämisen tueksi: Tapani Kauppinen, utvecklingschef, THL:
  Se videon (YouTube), öppna presentationen (pdf)
 • Miten hyödyntää TEA-viisarin tietoja työssä asukkaiden terveyden edistämiseksi ja eriarvoisuuden poistamiseksi? Timo Ståhl, ledande sakkunnig, THL
  Se videon (YouTube), öppna presentationen (pdf)

 

Välfärdsberättelser:

Den första gemensamma välfärdsberättelsen och välfärdsplanen för Egentliga Finland och Satakunta utarbetades 2015. Syftet med den var att

 • samordna mål och åtgärder från de nationella och regionala hälso- och välfärdsfrämjande planerna och programmen,
 • utifrån gemensamt överenskomna regionala välfärds- och hälsoindikatorer sammanställa information om befolkningens nuvarande hälso- och välfärdsstatus och i vilken riktning den utvecklas,
 • utifrån dessa uppgifter ta fram regionala prioriteringar för det hälso- och välfärdsfrämjande arbetet,
 • utarbeta en regional välfärdsplan som syftar till att genomföra prioriteringarna och samordna arbetssätten,
 • skapa en mall för kommunerna för att befrämja välfärdsarbetet.

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 – Satakunta ja Varsinais-Suomi (pdf) och

Alueellinen hyvinvointikertomustyö hyödynnettäväksi (pdf)

 

Egentliga Finland utarbetade en egen välfärdsberättelse år 2017. Den uppdaterades i september 2018. I den beskrivs nuläget när det gäller befolkningens välmående, eventuella brister samt sådana ändringar i verksamhetsmiljön som är väsentliga för utvecklandet av välfärden. I välfärdsberättelsen lyfter man fram oron för barns och ungas levnadsvanor och inaktiva livsstil. Andra orosmoment är marginaliseringen bland unga och deras bristande delaktighet, hur människor orkar i arbetet, brister i föräldraskap samt missbruksproblem och mentala problem bland äldre.

I Egentliga Finland fokuserar det hälso- och välfärdsfrämjande arbetet på att öka samhörigheten och delaktigheten, minska användningen av rusmedel samt bekämpa övervikt och sporra till en aktivare livsstil.


Egentliga Finlands välfärdsberättelse 2018 (på finska, pdf)

Välfärdsberättelsens mätare (på finska, pdf)

 

Också i Satakunta utarbetar man en regional välfärdberättelse som blir klar under 2019.

 

Ytterligare information, anvisningar och hjälp till kommunerna:

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland:
Minna Lainio-Peltola, överinspektör för hälsa och välfärd
minna.lainio-peltola@rfv.fi
tfn 0295 018 023

Ordf. för arbetsgruppen i Egentliga Finland:
Karoliina Luukkainen, specialsakkunnig
Åbo stad
karoliina.luukkainen@turku.fi
tfn 050 5590 152

Ordf. för arbetsgruppen i Satakunta:
Piia Astila, planerare
Satakunta sjukvårdsdistrikt /Enheten för primärvård
piia.astila@satasairaala.fi
tfn 044 707 7886

 


Uppdaterad

PÅ ANDRA WEBBPLATSER

lomakkeet