Hälsofrämjande arbete

Social- och hälsovårdsministeriet, och därmed också regionförvaltningsverket, har ett allmänt styrnings- och övervakningsansvar för det hälsofrämjande arbetet. Det hälsofrämjande arbetet bygger på folkhälsolagen och är en del av folkhälsoarbetet. Bestämmelser om hälsofrämjande arbete finns också i hälso- och sjukvårdslagen och i lagen om smittsamma sjukdomar, tobakslagen och i lagen om nykterhetsarbete. Kommunerna ska beakta hälsoaspekterna i sin verksamhet och i sina beslut.

Att främja hälsan innebär att förbättra hälsan och funktionsförmågan, minska sjukdomar och hälsoproblem och att minska hälsoskillnaderna och omfattar bl.a. följande områden:

  • hjärt- och kärlsjukdomar
  • diabetes
  • näringsintag
  • rökning
  • alkohol
  • livsstilsundersökningar
  • utbildning.

Kommunerna ska i sin beslutsfattning bedöma och ta i beaktande hur olika beslut inverkar på befolkningens hälsa och välmående. Bedömning av hälsokonsekvenserna bygger på vetenskap och ger värdefull information för beslutsfattandet.

En del av bedömningen av miljökonsekvenser är att bedöma konsekvenserna för människan. Denna bedömning delas i sin tur in i bedömning av hälsokonsekvenser och sociala konsekvenser. I bedömningen av hälsokonsekvenser ingår bedömning av hälsa samt hälsoskydd.

I och med folkhälsoprogrammet Hälsa 2015 har det blivit vanligare att bedöma hälsokonsekvenserna i form av förhandsbedömning baserad på ett brett hälsobegrepp.

Uppdaterad

PÅ ANDRA WEBBPLATSER

lomakkeet