Upphovsrätt

Regionförvaltningsverket övervakar att skyldigheten att betala ersättning för vidareförsäljning enligt lagen om upphovsrätt iakttas.

Regionförvaltningsverket har rätt att göra en granskning i det aktuella företaget för att kontrollera att ersättningarna för vidareförsäljning betalas.

Regionförvaltningsverket kan på ansökan av organisationen som representerar upphovsmännen, Kuvasto rf, vid vite ålägga en redovisningsskyldig att uppfylla redovisningsplikten till organisationen så att riktigheten i redovisade betalningar kan fastställas.

Ersättning för vidareförsäljning

Upphovsmannen till ett bildkonstverk eller personens rättsinnehavare har rätt att under upphovsrättens giltighetstid få ersättning för all sådan vidareförsäljning av bildkonstverket där säljaren, köparen eller förmedlaren är en på konstmarknaden yrkesmässigt verksam aktör. Kuvasto rf som representerar upphovsmännen uppbär ersättningen för vidareförsäljning.

Regional information

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad

Regionala länkar

Det finns ingen ytterligare regional information om detta