Regionförvaltningsverkets uppgifter vid smittsam sjukdom

En effektiv bekämpning av smittsamma sjukdomar förutsätter samarbete mellan olika myndigheter.

Social- och hälsovårdsministeriet www.stm.fi/sv 

ansvarar för den allmänna planeringen, styrningen och övervakningen av bekämpningen av smittsamma sjukdomar.

Coronavirus - COVID19

Beslut om vidtagande av styråtgärder inom social- och hälsovården

Social- och hälsovårdsministeriet har genom sitt beslut av den 1 april 2020 med stöd av 86 § 1 mom. 1 punkten i beredskapslagen ålagt de sjukvårdsdistrikt som avses i 7 § i lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989) och landskapet Åland på det sätt som avses i 6 § i den lagen att

  • i enlighet med statsrådets riktlinje av den 16 mars 2020 hänvisa den personal som återvänder från utlandet till förhållanden som motsvarar karantän och avtala med dem om tidpunkten för återgång till arbetet och om två veckors (14 dygn) frånvaro, och
  • i enlighet med statsrådets riktlinje av den 30 mars 2020 hänvisa sin personal till en covid-19-undersökning alltid om det finns minsta misstanke om sjukdom. I fråga om testningen ska i övrigt anvisningar av Institutet för hälsa och välfärd följas vid misstanke om en infektion orsakad av coronavirussjukdomen covid-19.

Beslutet träder i kraft omedelbart och gäller till och med den 13 april 2020.

Beslutet samt SHM:s övriga anvisningar och rekommendationer om coronavirusläget finns samlade på SHM:s webbplats.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) www.thl.fi/sv

stöder med sin expertis kommunerna, sjukvårdsdistrikten och regionförvaltningsverken i bekämpningen av smittsamma sjukdomar och ger befolkningen anvisningar om hur smitta kan undvikas och spridningen bekämpas.

Regionförvaltningsverken www.rfv.fi

samordnar och övervakar bekämpningen av smittsamma sjukdomar inom sina områden. De övervakar att sjukvårdsdistrikten har beredskap för störningar inom hälso- och sjukvården på regional nivå. Regionförvaltningsverken har en gemensam representation i SHM:s samordningsgrupp för social- och hälsovårdens beredskap och i den operativa grupp som lyder under gruppen.

Regionförvaltningsverken sammanställer vid behov på ministeriernas begäran en enhetlig bild av läget i regionerna

Regionförvaltningsverken styr och samordnar beredskapen för och bekämpningen av smittsamma sjukdomar inom sina områden.

  • Regionförvaltningsverkens ansvarsområde för basservice, rättsskydd och tillstånd övervakar att kommunerna, samkommunerna och sjukvårdsdistrikten har beredskap för störningar inom hälso- och sjukvården på regional nivå och att socialvårdstjänsterna och klientsäkerheten kan tryggas på behörigt sätt också vid störningar i vardagen. Regionförvaltningsverken samlar in information om beredskapen, styr och vidtar vid behov de tillsynsåtgärder som situationen kräver. Ansvarsområdena för basservice, rättsskydd och tillstånd tillhandahåller social- och hälsovårdsministeriet information om läget i respektive region utifrån ministeriets separata begäran om lägesbild.
  • Regionförvaltningsverkens ansvarsområde för räddningsväsendet och beredskapen har till uppgift att stödja de behöriga myndigheterna och vid behov samordna verksamheten mellan dem när myndigheterna leder säkerhetsrelaterade situationer i området. Regionförvaltningsverken har till uppgift att bistå inrikesministeriet vid inhämtandet av den information som behövs för ledningen av räddningsverksamheten och vid upprätthållandet av lägesbilden.
     
  • Utbildningsväsendet följer hälsomyndigheternas anvisningar. Ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet förmedlar aktuella anvisningar till kommunfältet enligt behov samt sammanställer på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet vid behov lägesbilder från respektive region.

Regionförvaltningsverken och sjukvårdsdistrikten samarbetar vid bekämpningen av smittsamma sjukdomar. Regionförvaltningsverket kan bestämma att hälsoundersökning ska ordnas för dem som vistas på någon ort eller på en viss arbetsplats, inrättning, fordon eller motsvarande plats inom sitt verksamhetsområde, om det behövs för att förhindra spridning av en allmänfarlig smittsam sjukdom. Det är frivilligt att delta i undersökningen.

Regionförvaltningsverket kan besluta att deltagandet i en hälsoundersökning är obligatoriskt, om undersökningen är nödvändig för att förhindra spridningen av en allmänfarlig smittsam sjukdom eller en smittsam sjukdom som med fog misstänks vara en allmänfarlig smittsam sjukdom.

Stängning av lokaler och förbud mot allmänna möten eller offentliga tillställningar

Det kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar kan inom sitt verksamhetsområde besluta om stängning av verksamhetsenheter, läroanstalter, daghem, bostäder och motsvarande lokaler inom social- och hälsovården samt om förbud mot allmänna möten eller offentliga tillställningar. En förutsättning är att åtgärden är nödvändig för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.

Regionförvaltningsverket kan fatta motsvarande beslut inom sin region när de behövs inom flera kommuners område.

Akut allvarlig hälsorisk

Om snabba åtgärder behövs kan regionförvaltningsverket inom sitt verksamhetsområde fatta beslut om karantän eller isolering av personer eller karantän av varor i stället för den läkare i tjänsteförhållande som i kommunen eller sjukvårdsdistriktet ansvarar för smittsamma sjukdomar. I dessa fall är den primära aktören dock den läkare i tjänsteförhållande som i kommunen eller sjukvårdsdistriktet ansvarar för smittsamma sjukdomar.

Institutet för hälsa och välfärd ger anvisningar om de åtgärder som coronavirusepidemin kräver

Aktuellt om coronaviruset COVID-19 | Ajankohtaista koronaviruksesta COVID-19

 

 

Uppdaterad