Planering och uppföljning

De mest centrala handlingarna för regionförvaltningsverkets resultatstyrning är strategidokumentet och resultatavtalet. 

Regionförvaltningsverken och närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) har ett gemensamt strategidokument för åren 2020 - 2023. Strategidokumentet och resultatavtalen görs upp för regeringsperioden, och innehållet ses vid behov över varje år.

I Finland finns det sex regionförvaltningsverk. I resultatavtalet som varje verk gör upp med finansministeriet fastställs de centrala målen för verksamheten, personalplanen och anslagen till verket.

Vid fem regionförvaltningsverk finns det ansvarsområden för arbetarskyddet och med dessa har social- och hälsovårdsministeriet gjort upp en ramplan, som är en strategi för ansvarsområdena för arbetarskyddet. Utifrån den utarbetar social- och hälsovårdsministeriet fyraråriga resultatavtal för arbetarskyddet.

Strategin följs upp och utvärderas av finansministeriet och arbets- och näringsministeriet i samarbete med regionförvaltningsverken och NTM-centralerna samt de styrande ministerierna och myndigheterna inom centralförvaltningen.

Regionförvaltningsverken är en enda bokföringsenhet, som heter bokföringsenheten Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Enheten utarbetar årligen ett bokslut som också innehåller en verksamhetsberättelse.

Fram till 2014 upprättade varje enskilt regionförvaltningsverk också separata resultatrapport.

I riktning mot en hållbar framtid - for människors och regioners bästä
 

Våra värden

 • Kundorientering
  Vi betjänar proaktivt, rättvist, snabbt och så att intressen jämkas.
   
 • Sakkunskap
  Vi erbjuder våra klienter bästa möjliga sakkunnighet och information.
  Vi förnyar aktivt vårt kunnande.
   
 • Samarbete
  Vi arbetar tillsammans på ett resultatgivande och förvaltningsöverskridande sätt.
  Vi utvecklar vår verksamhet öppet och i interaktion med partners och klienter.

 

Planer och uppföljning

Regionförvaltningsverkens och NTM-centralernas strategi 2020-2023 (4,4 Mb , pdf)

Regionförvaltningsverkens och NTM-centralernas strategi 2020-2023 – konsekvensbedömning (600 kb, pdf)

Regionförvaltningsverkens och närings-, trafik- och miljöcentralernas strategidokument 2016 - 2019

Regionförvaltningsverkens resultatavtal och resultatrapporter finns på varje enskilt verks webbsidor.

Södra Finland, Östra Finland, Lappland, Sydvästra Finland, Västra och Inre Finland, Norra Finland

Uppdaterad