Tillgänglighetsutlåtande

EU:s webbtillgänglighetsdirektiv och lagen som ska genomföra direktivet (lag om tillhandahållande av digitala tjänster) innehåller bestämmelser om tillgänglighetsutlåtande. Varje organisation som omfattas av tillgänglighetskraven ska på sin webbplats publicera ett tillgänglighetsutlåtande som beskriver hur tillgängliga organisationens webbplatser och mobilapplikationer är och vilket innehåll som eventuellt inte är tillgängligt. I utlåtandet ska man också beskriva hur användaren kan påpeka brister i tillgängligheten.

Vad ska tillgänglighetsutlåtandet innehålla?

I EU-kommissionens genomförandebeslut finns beskrivet vilken information som ska finnas med i tillgänglighetsutlåtandet. Varje organisation som omfattas av lagen utformar ett utlåtande om sina webbplatser eller mobilapplikationer. Utlåtandet ska innehålla följande information:

  1. Hur väl uppfyller webbplatsen eller applikationen kraven på tillgänglighet?  Bedöm hur väl kraven uppfylls: a) kraven uppfylls helt och hållet, b) kraven uppfylls till största delen eller c) största delen av kraven uppfylls inte.
  2. Vilket innehåll på webbplatsen eller vilka delar av den uppfyller inte kraven på tillgänglighet och varför inte?
  3. När har tillgänglighetsutlåtandet gjorts och när är det uppdaterat och är utlåtandet baserat på en egen bedömning eller en utomstående expertbedömning?
  4. På vilket sätt kan användaren påpeka brister i tillgängligheten och vem eller vilken enhet i organisationen ansvarar för att bearbeta anmälningarna om brister?
  5. Hur kan användaren kontakta regionförvaltningsverket för att begära en utredning av tillgängligheten eller lämna in ett klagomål?  (Det är möjligt att begära en utredning eller lämna in klagomål först efter övergångsperioden.)

Till varje punkt hör mer detaljerade underpunkter. Under våren 2019 kommer regionförvaltningsverket att ge närmare anvisningar om innehållet i tillgänglighetsutlåtandet.

Vilka är tillgänglighetskraven?

Med tillgänglighetskrav avses i praktiken kriterierna på nivå A och AA i riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll, WCAG 2.1. De finns för närvarande på engelska på organet W3C:s webbplats. WCAG 2.1 består av de tidigare kriterierna enligt WCAG 2.0 och av nya kompletterande kriterier. WCAG 2.0 har översatts till svenska redan år 2012. 

Översättningarna till svenska av de nya kriterierna på nivå A och AA i WCAG 2.1 publiceras troligtvis under början av 2019. Det kan endast finnas en officiell WCAG-översättning på varje språk och vi väntar därför att översättningen till svenska görs i Sverige. Den svenska myndigheten DIGG har redan publicerat inofficiella översättningar av de nya WCAG-kriterierna. Dessa översättningar med förklaringar finns på webbplatsen Webbriktlinjer.se.

När ska tillgänglighetsutlåtandet finnas på webbplatsen?

Webbplatserna och mobilapplikationerna ska vara tillgängliga efter en viss övergångsperiod och utlåtandet ska finnas på webbplatsen när övergångsperioden är slut.

  • Om webbplatsen har publicerats före 23.9.2018 går övergångsperioden ut 22.9.2020. Tillgänglighetsutlåtandet ska alltså finnas på webbplatsen efter detta.
  • Om webbplatsen är ny och har publicerats 23.9.2018 eller efter detta tar övergångsperioden slut redan 22.9.2019 och utlåtandet ska då finnas på webbplatsen efter detta.
  • För mobilapplikationer ska utlåtandet finnas till hands i samband med att appen laddas. Övergångsperioden tar slut 22.6.2021.
  • När det gäller aktörer inom privata sektorn som omfattas av tillgänglighetskraven tar övergångsperioden i regel slut 31.12.2020 och tillgänglighetsutlåtandet sätts då ut på webbplatsen efter detta.

Ange på webbplatsen när den har publicerats

Regionförvaltningsverket rekommenderar att man redan före övergångsperiodens slut anger på webbplatsen när den är publicerad och när den kommer att omfattas av lagens krav på tillgänglighet. På så sätt vet användarna när de kan förvänta sig att webbplatsen är tillgänglig och när tillgänglighetsutlåtandet kommer att finnas där.

Finns det en mall för tillgänglighetsutlåtandet?

EU-kommissionen har gett ut en mall för utlåtandet. Den finns på kommissionens webbplats på EU:s officiella språk. EU:s mall är dock rätt svårbegriplig, men kan användas för att utforma utlåtandet.

Tydligare mall för tillgänglighetsutlåtandet

Regionförvaltningsverket kommer att utarbeta en tydligare version av utlåtandet på finska och svenska och publicera den på den nya webbplatsen www.tillgänglighetskrav.fi under slutet av våren 2019.

Har du frågor om tillgänglighetsutlåtandet kan du kontakta regionförvaltningsverkets webbtillgänglighetsteam: webbtillganglighet@rfv.fi.

 

 [EL1]?

Tietoa alueelta

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad