› Tillbaka till den grafiska version

Tillsyn över lagen om penningtvätt

Regionförvaltningsverket i Södra Finland (RFV) övervakar att lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (28.6.2017/444) (nedan lagen om penningtvätt) och de bestämmelser som är utfärdade med stöd av den följs i hela landet. I lagen om penningtvätt anges åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism, bidra till att avslöja och utreda sådan verksamhet och effektivisera spårning och återtagande av vinningen av brott.

Det har publicerats ett meddelande den 7.7.2017 om ändringar angående den nya penningtvättslagen. Meddelandet innehåller information till ex. om det nya tillsynsregistret, som träder i kraft den 1.7.2019.

Vad övervakar RFV?

Med penningtvätt avses åtgärder vars syfte är att maskera eller dölja den förvärvade egendomens ursprung så att den ser ut att vara förvärvad på lagligt sätt. Egendom som är förvärvad genom brott kan härröra från vilket slag av brott som helst, föremålet för penningtvätt kan vara exempelvis ett stulet fordon eller vinning genom skattebedrägeri.

I lagen om penningtvätt finns bestämmelser om rapporteringsskyldighet för näringsidkare inom vissa branscher, de kallas i lagen för rapporteringsskyldiga. Enligt lagen ska rapporteringsskyldiga exempelvis identifiera sina klienter, följa med klienternas agerande, rapportera om suspekta transaktioner till centralen för utredning av penningtvätt vid Centralkriminalpolisen och se till att man i verksamheten som näringsidkare känner till och kan fullgöra skyldigheterna enligt lagen om penningtvätt.

Regionförvaltningsverket har till uppgift att övervaka att rapporteringsskyldiga fullgör sina skyldigheter enligt lagen om penningtvätt. Närmare information om skyldigheterna enligt lagen om penningtvätt finns under Meddelanden och anvisningar.

Vem är det RFV övervakar?

Rapporteringsskyldighet föreligger för näringsidkare som inom ramen för sin normala verksamhet eventuellt kan lägga märke till penningtvätt och terrorismfinansiering eller som man kan misstänka kan bli utnyttjade för dessa ändamål. Rapporteringsskyldiga har en nyckelposition då det gäller att bekämpa och reda ut penningtvätt och terrorismfinansiering eftersom myndigheterna med deras hjälp har de bästa möjligheterna att få information om suspekta affärstransaktioner.

Regionförvaltningsverket övervakar följande rapporteringsskyldiga:

 • Valutaväxlingsföretag
 • Tillhandahållare av kapitalförvaltnings- och företagstjänster
 • Finansinstitut som inte omfattas av Finansinspektionens tillsyn, exempelvis indrivningsföretag, konsumentkreditgivare, tillhandahållare av finansiell leasing, utövare av annan finansieringsverksamhet eller garantiverksamhet
 • Pantlåneinrättningar
 • Förmedlare av fastigheter, hyreslägenheter och hyreslokaler
 • Tillhandahållare av skatterådgivningstjänster
 • De som på uppdrag sköter bokföringsuppgifter
 • De som säljer eller förmedlar produkter till den del de tar emot betalning i kontanter, eller flera med varandra sammanhängande betalningar i kontanter, till ett belopp på minst 10 000 euro 
 • De som tillhandahåller juridiska tjänster (med undantag för advokater), till den del man agerar i en klients namn eller för dennes räkning vid transaktioner i anknytning till
 1. köp, försäljning, konstruktion eller planering av fastigheter eller affärsenheter
 2. förvaltning av klientens pengar, värdepapper eller andra tillgångar
 3. öppnande eller förvaltning av bank-, spar- eller värdeandelskonton
 4. organisering av nödvändigt kapital för bildande, drift eller ledning av bolag; eller
 5. bildande, drift eller ledning av stiftelser, företag eller motsvarande sammanslutningar.

Hur övervakar RFV?

Fokus för regionförvaltningsverkets tillsyn ligger på att säkerställa att rapporteringsskyldiga är medvetna om sina förpliktelser enligt lagen. Därför innehar anvisningar och information en stor roll i tillsynen. RFV kan också skicka en utredningsbegäran till rapporteringsskyldiga och göra kontroller i deras lokaler för att reda ut hur skyldigheterna enligt lagen fullgörs.

Regionförvaltningsverket har rätt att oberoende av sekretessbestämmelser få för tillsynen nödvändiga uppgifter av rapporteringsskyldiga som är föremål för tillsynen. Regionförvaltningsverket har dessutom rätt att göra kontroller i rapporteringsskyldigas driftställen.

Anmälan av suspekta transaktioner

Rapporteringsskyldig ska utan dröjsmål informera centralen för utredning av penningtvätt vid Centralkriminalpolisen om suspekta transaktioner eller misstanke om terrorismfinansiering. Anmälan ska i regel göras elektroniskt på adressen www.rahanpesu.fi. På webbsidorna i fråga finns mera information om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism (på finska).

KONTAKTUPPGIFTER:

E-postadress: rahanpesu@avi.fi

Verksamhetsstället i Helsingfors
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Besöksadress: Bangårdsvägen 9, Helsingfors
Postadress: Postadress: PB 150, 13101 Tavastehus

Telefon (växel) 0295 016 000
Fax 09 6150 0529

överinspektör Asta Mykkänen, tnf. 0295 016 278
överinspektör Raisa Badiali, tfn. 0295 016 273
överinspektör Marian Jecu, tfn. 0295 016 632
överinspektör Toni Järvenpää, tfn. 0295 016 631
överinspektör Katariina Talvensaari, tfn. 0295 018 024
överinspektör Hannu Kuortti, tfn. 0295 025 498
inspektör Karoliina Könnilä, tfn. 029 016 647

 

Uppdaterad