Patientens ställning och rättigheter

Regionförvaltningsverket styr och övervakar sin regions primärvård (hälsocentralerna), specialiserade sjukvård (sjukhus, polikliniker), privata hälsovårdsinrättningar och yrkesutövare inom hälso- och sjukvård.

Till patientens rättigheter hör bl.a.:

  • att ha tillgång till vård
  • att välja vårdplats för icke-brådskande vård
  • patientombudsman
  • anmärkning och klagomål

Tillgång till vård

Regionförvaltningsverket övervakar tillgången till vård enligt vårdgarantilagen och att befolkningen får information om väntetiderna på hälsocentralerna och inom den specialiserade vården.

I Finland får alla som behöver brådskande vård genast hjälp på hälsocentralernas och sjukhusens jourmottagningar, oberoende av vilken kommun patienten är bosatt i. Under vardagar då hälsocentralen är öppen ska det gå att få omedelbar kontakt med den per telefon eller vara möjligt att besöka den personligen.

Icke-brådskande vård erbjuds kommuninvånarna på hälsocentralerna och för tillgången till denna vård finns det fastställda tidsramar.

Utvidgat val av vårdenhet för icke-brådskande vård

En person får välja den hälsovårdscentral och den hälsostation vid hälsovårdscentralen som ska ansvara för personens primärvård och som han eller hon vill anlita för att få de tjänster som avses i 2 och 3 kapitlet. En skriftlig anmälan om valet ska lämnas till hälsovårdscentralen både i den kommun som har vårdansvaret och i den valda kommunen. Vårdansvaret övergår till hälsovårdscentralen i den valda kommunen senast tre veckor efter det att anmälan har kommit in. Valet kan gälla endast en hälsovårdscentral och hälsostation åt gången. Personen kan välja hälsovårdscentral och hälsostation på nytt tidigast ett år efter det föregående valet. Valet gäller inte skolhälsovård enligt 16 §, studerandehälsovård enligt 17 § eller långvarig sluten vård. Kommunen har ingen skyldighet att ordna hemsjukvård enligt 25 § utanför sitt eget område.

Om en läkare eller tandläkare bedömer att en person behöver specialiserad sjukvård, får personen välja vilken behandlande verksamhetsenhet inom den kommunala specialiserade sjukvården han eller hon vill anlita. Vårdenheten ska väljas i samförstånd med den remitterande läkaren eller tandläkaren.

Andra valmöjligheter

Patienten har möjlighet att vid en enhet inom hälso- och sjukvården, inom gränserna för vad ett ändamålsenligt ordnande av verksamheten vid verksamhetsenheten tillåter, välja den legitimerade yrkesutbildade person inom hälso- och sjukvården som behandlar honom eller henne. Fortsatt vård av en patient ska genomföras genom att patienten hänvisas till vård av den läkare eller tandläkare som tidigare har behandlat honom eller henne alltid då det är möjligt med avseende på ett ändamålsenligt ordnande av vården.

Patientombudsman

Patientlagen garanterar vissa rättigheter för dig som patient. Du har rätt att få god vård och ett gott bemötande, vården och behandlingen ska ske i samförstånd med dig, rätt att få information samt datasekretess och patientombudsman. Likabehandlingen av patienter innebär att du oberoende av ort eller hälso- eller sjukvårdsenhet ska ha tillgång till en oberoende patientombudsmannatjänst av hög kvalitet.

Patientombudsmannens uppgift är att:

  1. ge patienterna råd i frågor som rör tillämpningen av patientlagen
  2. hjälpa patienterna att framställa en anmärkning eller ett klagomål
  3. hjälpa patienterna i ärenden som rör patientskador
  4. informera om patienternas rättigheter
  5. på annat sätt arbeta för att patienternas rättigheter ska bli tillgodosedda

Patientombudsmannen tar inte ställning till diagnos eller behandlingens/vårdens innehåll. Patientombudsmannens kontaktuppgifter får du på vårdplatsen.

Anmärkning eller klagomål

Om man som patient eller anhörig till patienten är missnöjd med behandlingen, vården eller bemötandet inom hälso- eller sjukvården bör man genast ta upp saken med personalen. Om problemet inte kan redas ut eller lösas tillfredsställande har patienten eller den som är anhörig rätt att göra en skriftlig anmärkning till den behandlande/vårdande enhetens chef eller i särskilt svåra fall lämna in ett klagomål om saken. Svar på anmärkningen ska fås inom skälig tid (ca 1 månad).

Ett klagomål som gäller hälso- eller sjukvård kan lämnas in fritt formulerat eller på en särskild blankett och skickas till det regionförvaltningsverk inom vilkets område patienten har vårdats/behandlats. Om misstanken om felbehandling gäller ett fall där patienten har avlidit eller blivit svårt handikappad lämnas klagomålet till Valvira.

Av klagomålet ska det framgå vilken inrättning eller yrkesutbildad person som den som anför klagomålet är missnöjd med och på vilka grunder vården, behandlingen eller agerandet har upplevts som felaktigt. Också klagandens namn, adress och andra eventuella kontaktuppgifter ska framgå tydligt.

Klagomålet undersöks avgiftsfritt och behandlas objektivt. Regionförvaltningsverket meddelar ett skriftligt beslut på klagomålet.

Tietoa alueelta

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad

Genvägar

Rättsydd

på andra webbplatser

Alueelliset linkit

Det finns ingen ytterligare regional information om detta