Tjänster

Målet med regionförvaltningsverkets  verksamhet är att främja den regionala jämlikheten genom att sköta de lagstadgade verkställighets-, styrnings- och tillsynsuppgifterna inom sina områden.

För att nå detta mål sköter regionförvaltningsverket de uppgifter som definierats i författningarna om de olika verksamhetsområdena, bland annat inom socialvården, hälso- och sjukvården, miljö- och hälsoskyddet, utbildningsväsendet och det övriga bildningsväsendet, räddningsväsendet, arbetarskyddet samt konsument- och konkurrensförvaltningen. Verket har även andra uppgifter som berör speciellt förverkligande av rättsskyddet.

Regionförvaltningsverket ska med sin verksamhet främja bland annat förverkligandet av de grundläggande fri- och rättigheterna och rättskyddet, tillgången till basservice, miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, inre säkerhet samt en sund och trygg levnadsmiljö i regionerna.

Uppdaterad