› Tillbaka till den grafiska version

Serviceproducenternas skyldigheter

Alla serviceproducenter som har tillstånd att producera socialservice dygnet runt måste årligen förse tillståndsmyndigheten med en verksamhetsberättelse över sin verksamhet. Tillståndsmyndigheten är i regel regionförvaltningsverket i den egna regionen, men om serviceproducenten har verksamhetsenheter i flera regionförvaltningsverks områden är det Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira som är tillståndsmyndighet. Verksamhetsberättelsen lämnas in elektroniskt och en separat begäran om berättelsen skickas i början av året per e-post till serviceproducenten. Serviceproducenten ska lämna in en separat verksamhetsberättelse för varje verksamhetsenhet. Verksamhetsberättelsen ska lämnas in även om enheten inte har haft någon verksamhet under verksamhetsberättelseåret. I sådana fall lämnas endast basuppgifterna om enheten in (serviceproducentens kontaktuppgifter och verksamhetsenhetens adressuppgifter och andra kontaktuppgifter). Verksamhetsberättelsen lämnas också in om de enheter som under verksamhetsberättelseåret avslutat eller avbrutit sin verksamhet.

Verksamhetsberättelsen lämnas in i den elektroniska tjänsten www.valveri.fi, där det också finns närmare anvisningar. Man loggar in i tjänsten med Skatteförvaltningens Katso-koder, läs mer på www.skatt.fi.

Serviceproducenten ska även göra en skriftlig anmälan till den tillståndsmyndighet som beviljat tillståndet om en ansvarsperson byts ut och om verksamheten upphör.

Om det sker en väsentlig förändring i verksamheten, måste serviceproducenten göra en ansökan om ändring av tillståndet eller en separat anmälan hos tillståndsmyndigheten.

Egenkontrollplan

Den som producerar privat socialservice måste utarbeta en egenkontrollplan för att säkerställa att verksamheten är tillbörlig. Valvira har gett ut föreskrifter om innehållet i och utarbetandet och uppföljningen av egenkontrollplanen (6 § i lagen om privat socialservice).

Uppdaterad