› Tillbaka till den grafiska version

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet

Till svenska enhetens ansvarsområden hör svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik, väglednings- och bibliotekstjänster, säkerhet och beredskap samt rättsskydd. Fortbildning för personalen inom undervisnings- och biblioteksväsendet är ett viktigt uppdrag för oss. Våra uppgifter styrs av gällande lagar och regeringsprogram.

Enhetens personal finns i Vasa, Helsingfors och Åbo och har hela Fastlands-Finland som verksamhetsområde. Vi informerar regelbundet om verksamheten via våra nyhetsbrev, vår webbplats och Facebook. Ta gärna kontakt!

Marianne West-Ståhl
Direktör


 

AKTUELLT

 

Svenska enhetens fortbildningar erbjuds som webbinarier i höst
Coronavirusläget har försämrats och distansarbete rekommenderas i flera delar av landet. För att förhindra smittspridningen kommer svenska enheten för bildningsväsendet inte att ordna fortbildningar, nätverksmöten eller andra tillfällen som förutsätter fysisk närvaro under höstterminen.

En stor del av de planerade fortbildningarna ordnas som webbinarier. Alla som redan har anmält sig till höstens fortbildningar får besked om arrangemangen via e-post. Även nätverksmöten ordnas digitalt.

För att försäkra att vårt material möter webbtillgänglighetskraven kommer vi i regel inte att spela in och publicera webbinarier i fortsättningen.

 

Nyheter gällande enhetens personal
Överinspektör Ann-Sofi Loo är tjänstledig till slutet av januari 2021 och vikarieras av Cecilia Ekqvist. Cecilias uppgifter sköts under tiden av Jirka Sabel som anställts som planerare från 24.8.2020.

Vi hälsar Jirka välkommen till enheten och önskar Cecilia lycka till med det nya uppdraget.

 

Bildningspodden
Svenska enheten har nu en egen podcast! I Bildningspodden diskuterar vi varierande och aktuella teman från bildningsfältet.

I det senaste avsnittet diskuterar överinspektörerna Malin Eriksson och Carola Bryggman resultaten i svenska enhetens rapport om läget gällande studiehandledningen i den grundläggande utbildningen och på andra stadiet, om studiehandledning i allmänhet och funderar på om det på sikt borde finnas en vägledarutbildning på magistersnivå.

Lyssna på podden här.

Du hittar oss också på Spotify, Apple Podcasts, Deezer mm. Prenumerera på podden, så missar du inte ett avsnitt och ta gärna kontakt om du har du önskemål och förslag på teman.

Kontakt: kommunikatör Oskar Karlsson, oskar.karlsson@avi.fi, 0295 018 071

 

Blogg: Så lika, så olika – Småbarnspedagogiken är inte en miniversion av skolan
Småbarnspedagogikens och skolans verksamhet är väldigt lika varandra, men ser man till administrationen är de två vitt skilda verksamhetsformer.

Det här glöms ofta bort i den politiska diskussionen och i vardagssnacket då man jämför daghem och skola. Överinspektör Malin Eriksson formulerade sina tankar kring anordnandet av småbarnspedagogik i en bloggtext.

Kontakt: överinspektör Malin Eriksson, malin.eriksson@avi.fi, tfn 0295 018 618

 

Enkäter om ordnande av grundläggande utbildning och småbarnspedagogik under hösten 2020
Undervisnings- och kulturministeriet samlade under våren, i samarbete med Regionförvaltningsverken, information om ordnandet av småbarnspedagogikoch  grundläggande utbildning under och efter undantagsförhållandena via enkäter som skickades till kommunerna varje vecka.

Eftersom Covid19-situationen fortsätter görs datainsamlingen igen under hösten 2020 för att skapa en uppdaterad lägesbild och svara på behovet av information som grund för beslutsfattande. Uppgifterna används också i myndigheternas kommunikation.

Datainsamlingen för den grundläggande utbildningen genomförs i allmänhet varannan vecka medan datainsamlingen för småbarnspedagogiken genomförs efter situationens behov.

Du kan bekanta dig med rapporterna på Regionförvaltningsverkens webbplats.

Kontakt: kommunikatör Oskar Karlsson, oskar.karlsson@avi.fi, tfn 0295 018 071

 

UKM och RFV samlar svar på ofta förekommande frågor på sina webbplatser
Coronaviruset och dess spridning väcker frågor inom småbarnspedagogiken, i skolorna, läroanstalterna, högskolorna och biblioteken.

Undervisnings- och kulturministeriet har samlat information och svar på ofta förekommande frågor på sin webbplats.

Vanliga frågor som gäller skolor och undervisning finns på Regionförvaltningsverkens webbplats.

Tveka inte att ta kontakt med oss om du har ytterligare frågor.

 


Kommande fortbildning

Fortbildningar i höst

Ännu finns många fortbildningar kvar i höst som du kan delta i!

Regionförvaltningsverkets fortbildningar är avgiftsfria och ordnas digitalt. Du hittar fortbildningarna och anmälningslänkarna i fortbildningskalendern. Du kan också beställa inbjudningar till RFV:s fortbildningar direkt till din e-post här.

Varmt välkomna!

Kontakt: överinspektör Disa Widell, disa.widell@avi.fi, tfn 0295 018 621

 

Miljoner delas ut 2020 – Regionförvaltningsverkens riksomfattande webbinarium 26.10.2020
Regionförvaltningsverken ordnar måndagen den 26 oktober 2020 ett riksomfattande webbinarium om de statsunderstöd som beviljas ungdoms-, idrotts- och biblioteksväsendena.

Ansökningstiden för statsunderstöden är 26.10–30.11.2020.

Under förmiddagen kl. 10.00–12.00 får du höra undervisnings- och kulturministeriets aktuella tankar om understödens mål och effekter. Du får också viktig information om hur coronan har påverkat understödsverksamheten, tips på hur du kan använda dig av webbplatsen aviavustukset.fi och höra om olika aspekter på projektens genomslagskraft.

Information om förmiddagens program och anmälan.

Under eftermiddagen kl. 13.00–16.00 fortsätter programmet inom respektive sektor där vi sätter oss närmare in i idéer, praxis och frågor kring statsunderstödsverksamheten. Du får tips om större genomslag för projektverksamheten, om den ekonomiska rapporteringen och svar på frågor gällande den kommande projektomgången.

Information om eftermiddagens program och anmälan:

Programmen genomförs på finska men presentationsmaterialet finns tillgängligt på svenska och frågor och kommentarer kan också lämnas på svenska.

Kontakt: överinspektör Susanne Ahlroth, susanne.ahlroth@avi.fi, tfn 0295 018 762

 

Webbinarier under temat "Ett hållbart framtida arbetsliv" 20.10 och 2.11.2020
Förändringarna på arbetsmarknaden sker i allt snabbare takt och är allt svårare att förutse. Olika former av jobb såsom egenanställning, snutt-, hyres- och deltidsjobb ökar. Artificiell intelligens AI och ny teknologi är ytterligare en utmaning för dem som är i arbetslivet.

Men arbetsmarknaden påverkas inte enbart av yttre faktorer utan omformas också av dem som finns där. Vi ser redan nu att balansen mellan arbete och fritid blir allt viktigare. Värderingarna handlar inte i första hand om status och pengar utan om trygghet och möjlighet att påverka. Vi behöver förändra arbetslivet för att arbetstagarna inte ska hoppa av. Genom att skapa en hållbar arbetsmiljö höjs produktiviteten samtidigt som arbetstagarnas välmående ökar.

För att belysa olika aspekter på hur vi kan öka förutsättningarna för ett hållbart framtida arbetsliv ordnar Svenska enheten för bildningsväsendet två fristående webbinarier:

Ekonomisk, social och mänsklig hållbarhet i det framtida arbetslivet – Webbinarium tisdag 20.10.2020 kl. 14.30–16.00

Föreläsare är Charlotta Niemistö, ekon.dr. vid Svenska handelshögskolan, Hanken, Företagsledning och organisation.

Män och kvinnor som hoppar av: Mot alternativa sätt att arbeta – Webbinarium måndag 2.11.2020

Föreläsare är Ingrid Biese, fil.dr. vid Svenska social- och kommunalhögskolan inom Helsingfors universitet.

Målgrupp: Elev- och studiehandledare, vägledare på alla utbildningsstadier, i arbets- och näringsbyråerna, i arbets- och ungdomsverkstäderna, inom integrationsprocesser och vägledningsprojekt samt övriga intresserade.

Kontakt: överinspektör Carola Bryggman, carola.bryggman@avi.fi, tfn 0295 018 612

 

Registreringen av privat småbarnspedagogik – Webbinarium 26.10.2020
Innan en privat serviceproducent startar upp ett privat daghem ska hen anmäla om verksamheten till kommunen som skickar anmälan till Regionförvaltningsverket där verksamheten registreras efter att anmälan är godkänd.

Eftersom vi på RFV får många frågor och bristfälliga anmälningar ordnar vi nu ett webbinarium om registreringsprocessen. Utbildningsspråket är finska men materialet finns på svenska och frågorna får du förstås också ställa på svenska.

Program och anmälan: Anmäl dig senast 23.10.2020

Kontakt överinspektör Malin Eriksson, malin.eriksson@avi.fi, tfn 0295 018 618

 

LP-stöd: Stöd för preciseringen av A1-språkets lokala läroplan för åk 3–6 – Webbinarier 29.10 och 16.11.2020
Du hinner ännu delta i läroplanskliniker under hösten.

Utbildningsstyrelsen och Regionförvaltningsverket ordnar en serie webbinarier för att stöda det lokala läroplansarbetet för preciseringen av A1-språkets undervisning i årskurserna 3–6.

Målsättningen är att främja tidig språkinlärning och nya sätt att undervisa språk. Informationspaketen kring läroplansändringen har bandats in och vi meddelar när inspelningarna publicerats.

Nu kan du anmäla dig till läroplansklinikerna, ställa frågor och diskutera det egna, lokala läroplansarbetet.

Du kan delta i en eller båda tillfällena.

Inbjudan och anmälan: Inbjudan med anmälningslänkar hittas här. Anmälan krävs och länken till tillfället sänds till de anmälda någon dag innan.

Målgrupp: Alla som är involverade i det lokala läroplansarbetet kring A1-språket inom den grundläggande utbildningen.

Kontakt:
överinspektör Disa Widell, disa.widell@avi.fi, tfn 0295 018 621, Regionförvaltningsverket undervisningsråd Yvonne Nummela, yvonne.nummela@oph.fi, tfn 0295 331 523, Utbildningsstyrelsen

 

Män och kvinnor som hoppar av – mot alternativa och hållbara sätt att arbeta – Webbinarium 2.11.2020
Många lever idag i ett ekorrhjul som snurrar allt snabbare och där jobbet tar en stor del av tiden. En del väljer att hoppa av men beslutet föregås ofta av en kris och processen kan bli lång.

Under webbinariet belyser Ingrid Biese, PhD från Svenska Social och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, utgående från sin forskning orsakerna till att en del väljer att hoppa av karriärstegen och söka sig nya banor. Hon tar också upp frågan om vad vi kan göra för att skapa hållbarare sätt att arbeta.

Detta är det andra av två webbinarier om ett hållbart arbetsliv.

Tid: Måndag 2.11.2020 kl. 14.30–16.00

Plats: Webbinarium. Anmälan behövs! Länken skickas till dem som anmält sig.

Målgrupp: Elev- och studiehandledare, vägledare på alla utbildningsstadier, i arbets- och näringsbyråerna, i arbets- och ungdomsverkstäderna, inom integrationsprocesser och vägledningsprojekt samt övriga intresserade.

Anmälan: Anmäl dig senast 28.10.2020 via denna länk

Kontakt: överinspektör Carola Bryggman, carola.bryggman@avi.fi, tfn 0295 018 612

 

Nationell dag för elev- och studerandevård 2020 – Webbinarium 5.11.2020
De nationella dagarna för elev- och studerandevård ordnas i år som ett endagswebbinarium.

Temat för dagen är "Vi bygger broar" och vi vill sätta fokus på samarbetet kring barnens välbefinnande. Programmet innehåller föreläsningar och parallellprogram kring olika teman inom elev- och studerandevården.

Seminariet är avgiftsfritt. 

Program

Anmälan senast 28.10.2020

Målgrupp: Skolledare, lärare, elevvårdspersonal och annan personal inom småbarnspedagogiken, förskola, grundläggande utbildning och andra stadiets utbildning samt ungdomsledare, socialarbetare och övriga intresserade.

Arrangörer: Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet, Utbildningsstyrelsen, Barnavårdsföreningen, FDUV, Lärum, Luckan, Valteri Skilla och Folkhälsan

Tid: Torsdag 5.11.2020 kl. 9.30–15.00

Kontakt:
vik. överinspektör Cecilia Ekqvist, cecilia.ekqvist@avi.fi, tfn 0295 016 451, Regionförvaltningsverket
vik. undervisningsråd Maria Sämskar, maria.samskar@oph.fi, tfn 0295 331 865, Utbildningsstyrelsen

 

En praktisk utbildning om hur man för in uppgifter om barn, vårdnadshavare och avgifter samt personal via Vardas användargränssnitt – Webbinarium 5.11.2020
Under webbinariet går vi, tillsammans med specialsakkunnig Laura von der Hagen på Utbildningsstyrelsen, igenom de olika funktionerna för att föra in uppgifter om barn, vårdnadshavare och avgifter samt personal via Vardas användargränssnitt.

Deltagarna har också möjlighet att ställa frågor om Varda.

Tid: Torsdag 5.11.2020 kl. 10.00-11.00

Plats: Webbinarium. Anmälan krävs! Länken till webbinariet skickas till de anmälda.

Målgrupp: Kommunala och privata aktörer inom småbarnspedagogik som för in uppgifterna i Varda via användargränssnittet (manuellt)

Anmälan: Anmäl dig till webbinariet senast 30.10.2020 via denna länk

Kontakt: överinspektör Malin Eriksson, malin.eriksson@avi.fi, tfn 0295 018 618

 

Kollegiet Sprinkler – Webbinarium för personal som arbetar med hörselskadade och teckenspråkiga barn i daghem och skola 10.11.2020
I vår utvärdering av tillgången till basservice 2019 kom det tydligt fram att kunskapen om teckenspråkiga barn är liten inom småbarnspedagogiken.

Finlandssvenska teckenspråkiga och hörselskadade barn deltar i småbarnspedagogik, förskola och skola i stor utsträckning i grupper med både talande och teckenspråksanvändande elever. Eftersom antalet barn i den här gruppen är litet är det ofta en ny situation för personalen som jobbar i gruppen.

Då Finlands Dövas Förbund tog kontakt med oss påbörjades en dialog som kommer att fortsätta

Tillsammans vill vi stärka kunskapen på fältet och skapa ett Finlandssvenskt kollegium för dem som arbetar med hörselskadade och teckenspråkiga, ett stödnätverk där man kan lära sig av varandra.

I november 10.11.2020 ordnar vi ett webbinarium där du som har ett teckenspråkigt eller hörselskadat barn i din grupp kan lära känna andra som arbetar med teckenspråkiga och hörselskadade.

Välkommen med! Skicka gärna in frågor på förhand till malin.eriksson@avi.fi

Det detaljerade programmet.

Tid: Torsdag 10.11.2020 kl. 12.00–16.00

Målgrupp: Personal inom småbarnspedagogik och skola

Anmälan till fortbildningen: Anmäl dig senast 30.10.2020

Kontakt: överinspektör Malin Eriksson, malin.eriksson@avi.fi, tfn 0295 018 618

 

Studieinfo och övriga webbtjänster för lärande – Webbinarium 13.11.2020
Vid tillfället presenteras aktuella ärenden i anknytning till Studieinfo-tjänstehelheten samt ansökningar och antagningar.

Tillfället ordnas av Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet och Tjänster för elever och studerande -enheten vid Utbildningsstyrelsen.

Målgrupp: Tillfället riktar sig till studiehandledare och vägledare inom utbildningsorganisationer, utbildningsrådgivare vid arbets- och näringsbyråerna, anställda vid ungdoms- och andra verkstäder m.fl. Till målgruppen hör också alla personer som arbetar med Studieinfo-tjänsterna.

Tid: Fredag 13.11.2020 kl. 10.30–13.00

Plats: Webbinarium på Adobe Connect

Program: Bekanta dig med programmet här

AnmälanAnmäl dig till webbinariet senast 9.11.2020 via denna länk

Kontakt: överinspektör Michael Mäkelä, michael.makela@avi.fi, tfn 0295 018 616

 

AKK-mässan ordnas hösten 2021
AKK-mässan ordnas 26.11.2020 i Åbo och planeras i samarbete med Åbo Akademi.

Kontakt: IKT-pedagog Fredrik Åman, fredrik.aman@avi.fi, tfn 0295 018 619

 

Save the date: Nätverksträffen för ledare inom småbarnspedagogik 2021
På grund av det rådande Coronaläget ordnas AKK-mässan hösten 2021.

Den planerade keynote-föreläsningen med Margret Buchholz (lektor vid Göteborgs universitet) publicerar vi som en videoföreläsning i november 2020.

Kontakt: överinspektör Malin Eriksson, malin.eriksson@avi.fi, tfn 0295 018 618

 


Livslång vägledning

En central del av det livslånga lärandets och det kontinuerliga lärandets koncept är den livslånga vägledningen, förkortat LIV. Vägledning är sektoröverskridande verksamhet och koordineras av Regionförvaltningsverket för de svensk- och tvåspråkiga tjänsternas del och av NTM-centralerna på finska. Läs mer om livslång vägledning på vår webbplats.

 


Bibliotek

ÅKEj! Barnbiblioteksträff på Teams 22.10.2020
Hur jobbar man på barn- och ungdomsbibliotek i undantagstider? Vi får höra erfarenheter från våren och också blicka framåt mot nya utmaningar.

Plocka också fram ditt bästa boktips! I slutet av träffen tar vi en snabb boktipsrunda.

Välkommen!

Tid: Torsdag 22.10.2020 kl. 13-15

Delta i Teams -mötet
Koppla gärna upp dig senast 5 min. innan träffen!

Arrangörer: Svenska samarbetsgruppen för utvecklingsuppdrag (ÅKE) Borgå, Vasa, Åbo och Helsingfors stadsbibliotek samt Regionförvaltningsverket

 

Bibliotekens breda uppdrag och att kunna ge service också på svenska
I utredningen Det breda uppdraget, om utbildning, rekrytering och arbete på allmänna bibliotek på svenska, framgår resultat som är oroande och påverkar den jämlika tillgången till och kvaliteten på svenskspråkiga bibliotekstjänster.

Problemen är mångfasetterade och omfattar ett stort antal aktörer.

I ett blogginlägg kommenterar Susanne Ahlroth utredningen, som regionförvaltningsverket var med och initierade.

Kontakt: överinspektör Susanne Ahlroth, susanne.ahlroth@avi.fi, tfn 0295 018 762

 


Lagkunskap

Korrigering av 75 § 1-3 mom i lagen om småbarnspedagogik (540/2018)
Under den fortbildning om lagen om småbarnspedagogik som Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet ordnade 12.9.2018 framkom det att det i lagen om småbarnspedagogik fanns en miss i den svenskspråkiga översättningen. Regionförvaltningsverket har påpekat problematiken och undervisnings- och kulturministeriet har korrigerat översättningen som tekniskt fel.

Det här betyder att den som var behörig barnträdgårdslärare (272/2005, 7§) då nya lagen trädde i kraft 1.9.2018 är behörig både som lärare inom småbarnspedagogik och som socionom inom småbarnspedagogik.

För de studerande som har antagits till utbildningen före 1.9.2018 och som slutför sina studier senast den 31 juli 2023 gäller samma princip, dvs. barnträdgårdslärarstuderande och de som studerar sociologi (i vilken ingår studier med inriktning på förskolepedagogik och socialpedagogik i den omfattning som närmare föreskrivs genom förordning av statsrådet) blir behöriga både som lärare inom småbarnspedagogik och som socionom inom småbarnspedagogik.

Rättelsetexten hittar du här.

Kontakt: överinspektör Malin Eriksson, malin.eriksson@avi.fi, tfn 0295 018 618

 


Kom ihåg att ge ditt samtycke!

Fortsätt få vårt nyhetsbrev och information om våra fortbildningar, GDPR
För att du i fortsättningen ska få vårt nyhetsbrev och information om vår fortbildning direkt till din e-post behöver vi ditt samtycke. Tack till alla som redan gett sitt samtycke!
EU:s nya dataskyddsförordning GDPR trädde i kraft 25.5.2018. Därför måste vi på Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet kunna visa hur vi behandlar dina personuppgifter, alltså din e-postadress.  

Ge ditt samtycke här så får du vårt nyhetsbrev och information om de fortbildningar som intresserar dig också framöver.

 


 

Uppdaterad

Genvägar