› Tillbaka till den grafiska version

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet

Till svenska enhetens ansvarsområden hör svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik, väglednings- och bibliotekstjänster, säkerhet och beredskap samt rättsskydd. Fortbildning för personalen inom undervisnings- och biblioteksväsendet är ett viktigt uppdrag för oss. Våra uppgifter styrs av gällande lagar och regeringsprogram.

Enhetens personal finns i Vasa, Helsingfors och Åbo och har hela Fastlands-Finland som verksamhetsområde. Vi informerar regelbundet om verksamheten via våra nyhetsbrev, vår webbplats och Facebook. Ta gärna kontakt!

Marianne West-Ståhl
Direktör


AKTUELLT

Nyheter

Nytt telefonnummer till registraturen
Från och med 6.5.2019 har registraturen endast två telefonnummer.  

Nu kan du kontakta registraturen på svenska på telefonnumret 0295 016 588. 
Service på finska och engelska får du på numret 0295 016 585. 

Samtidigt tar registraturen i bruk en återuppringningstjänst. Om du inte kan svara får du ett textmeddelande om att registraturen har försökt nå dig och att du kommer att ringas upp igen.
 

Utlåtande på gymnasiets nya läroplan
I april lämnade svenska enheten in sitt utlåtande på gymnasiets nya läroplan till Utbildningsstyrelsen. I förnyelseprocessen och läroplanen betonas glädjande mycket dialog och samverkan och kan ses spegla vår tids myndighetsarbete, kommunikation och lärande.

I utlåtandet betonar vi särskilt behovet av att måna om den studerandes lärande, uppväxt och välmående under sin bildningsväg och att låta de värderingarna stå i förgrunden i en reform framom strukturella och organisatoriska fördelar. Svenska enheten strävar genom sina utlåtanden och informationsstyrning bidra till att stärka skolans arbetsro, trygghet och lärandepotential.

Kontakt:
överinspektör Carola Bryggman, carola.bryggman@avi.fi, tfn 0295 018 612
överinspektör Disa Widell, disa.widell@avi.fi, tfn 0295 018 621
 


Fortbildning

Höstens fortbildningar är här!
Svenska enhetens fortbildningskalender hösten 2019 är publicerad och bifogade poster går bra att skriva ut. Lärare, studiehandledare, elevhälsopersonal, rektor, personal inom småbarnspedagogik och vid bibliotek, hitta det du är intresserad av och behöver och kom på avgiftsfri fortbildning. Vi ses i höst, välkommen!

Kontakt: överinspektör Disa Widell, disa.widell@avi.fi, tfn 0295 018 621
 

Video om webbtillgänglighet – bidra med dina frågor! 
Vad är lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och hur bör skolor, daghem och bibliotek beakta den?   

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster trädde i kraft 1.4.2019. Enligt lagen ska den offentliga sektorns webbplatser och mobilapplikationer uppfylla en internationell webbtillgänglighetsstandard, som skapar förutsättningar för att webbplatser och applikationer blir tillgängliga för så många människor som möjligt, oberoende av handikapp eller individuella utmaningar.  

Hur ska man anpassa text, bild och videor så att de blir tillgängliga för de flesta? Vilka är minimikraven som ställs i lagen?  

Skicka in dina frågor om webbtillgänglighet och få svar på dem!   

Utifrån dina frågor kommer Regionförvaltningsverket sammanställa en informationsvideo om webbtillgänglighet där vi presenterar huvuddragen i den nya lagstiftningen och kraven i direktivet.  Videon publiceras under hösten 2019. 

Fram till 1.6.2019 har du möjlighet att via vårt frågeformulär skicka in frågor du vill ska behandlas i videon om webbtillgänglighet.  

Ifall du är nyfiken på att ta reda på mer om webbtillgänglighet rekommenderar vi att du läser pressmeddelandet Ny lag förbättrar tillgängligheten till offentliga webbplatser och mobilapplikationer eller tittar på föreläsningen Tillgängliga digitala tjänster –jämlikhet i ett digitalt samhälle.  

Kontakt: IKT-pedagog Fredrik Åman, fredrik.aman@avi.fi, tfn 0295 018 619 

 

MAPA© – En metod för att hantera aggressiva personer i Helsingfors 12.9.2019
MAPA är en förkortning av Management of Actual or Potential Aggression. MAPA är en utbildningsform och ett förhållningssätt för situationer då vi i yrkeslivet behöver trygga och säkra metoder vars mål är att få en krävande situation under kontroll.

Viktiga element i utbildningen är de förebyggande åtgärderna och det att vi lägger vikt på hur vi bemöter människor, speciellt då situationen är krävande och vi konfronteras med aggressioner eller hot om våld. 

Under fortbildningsdagen får deltagarna lära sig mera om MAPA både i teorin och i praktiken.

Tid och plats:
Helsingfors 12.9.2019 kl. 9.00–15.00, Statens ämbetshus, Bangårdsvägen 9

Regionförvaltningsverket bjuder deltagarna på morgonkaffe kl. 8.30–9.00 vid alla tillfällena.

Målgrupp: Personal inom småbarnspedagogik, förskola, grundläggande utbildning, gymnasium och yrkesutbildning.

Program och anmälan.
Anmäl dig senast 2.9.2019 till tillfället i Helsingfors.

Kontakt: överinspektör Ann-Sofi Loo, ann-sofi.loo@avi.fi, tfn 0295 018 810
 

Elev- och studerandevårdsdagarna i Helsingfors 12.11 och i Vasa 13.11.2019
Årets elev- och studerandevårdsdagar ordnas i november på två orter, Helsingfors och Vasa. Temat för dagarna är utmaningar i skolvardagen. Dagarna ordnas i samarbete med Regionförvaltningsverket, Utbildningsstyrelsen, Folkhälsan, Valteri, Lärum, Barnavårdsföreningen och Luckan. Program och länk till anmälan kommer i augusti, men sätt datumen i kalendern redan nu.

Målgrupp: lärare, personal inom småbarnspedagogik, elevhälsopersonal, administrativ personal, ledande tjänstemän

Kontakt: överinspektör Ann-Sofi Loo, ann-sofi.loo@avi.fi, tfn 0295 018 810

 


Livslång vägledning

Svenska enheten koordinerar och utvecklar i samarbete med NTM-centralerna informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster för den svenskspråkiga befolkningen utgående från principen om och målen för livslång vägledning.

NCU:s utvärdering av LIV-gruppernas verksamhetsfält
Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU, fi. KARVI) utreder nu genom en enkät till de regionala LIV-grupperna rådande uppfattning om övergångsskeden i utbildning och övergångar som unga (under 29 år) möter. Dessutom kartlägger man LIV-gruppernas åsikter om sektorövergripande nätverkssamarbete, koordinering av vägledningstjänster samt tillgången till vägledning och dess kvalitetsutveckling inom LIV-gruppens verksamhetsområde. Grupperna för livslång vägledning utgörs av representanter för regionens aktörer inom vägledning såsom studiehandledare vid läroanstalter, ungdoms- och arbetsverkstädernas vägledare, arbets- och näringslivsförvaltningen samt projekt som utvecklar vägledningstjänster.

Svenska enheten driver tre regionala svensk- eller tvåspråkiga LIV-grupper, en i Egentliga Finland, en i Nyland och en i Österbotten. Svenska enheten har koordineringsansvar för de svenskspråkiga vägledningstjänsterna och NTM-centralerna ansvarar för koordineringen av finskspråkiga vägledningstjänster.


Bibliotek

Susanne Ahlroth fick Hagforsmedaljen
Svenska enhetens överinspektör Susanne Ahlroth har tilldelats Svenska folkskolans vänners Hagforsmedalj som erkänsla för förtjänstfull gärning till förmån för den svenska kulturen och det svenska språket i Finland.

I motiveringen lyfts fram att Ahlroth under en lång tid i det tysta gjort en betydelsefull insats för att främja läsandet och intresset för litteraturen, framför allt bland barn och ungdomar, på svenska.

"Att det skett i det tysta beror delvis på att hon i sitt arbete som överinspektör för biblioteksväsendet på Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet fungerar i bakgrunden, men också på att hon som person är angelägen om att låta böckerna och läsandet stå i centrum."

Sammanlagt fyra Hagforsmedaljer delades ut på SFV:s vårfest i Helsingfors 10.4.2019. Läs mer i Svenska folkskolans vänners pressmeddelande.
 

Utredning: Är biblioteksutbildningen redo för 2020-talet?
Biblioteksutbildning på svenska och rekrytering av svenskspråkig bibliotekspersonal är tema för en utredning som Svenska kulturfonden har beställt. Utredningsarbetet börjar i april och ska vara klart till årsskiftet.

Utredningen har tillkommit på initiativ av och görs i samarbete med Finlands svenska biblioteksförening och Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet.

Idag finns endast en svenskspråkig biblioteksutbildning i Finland: studier i informationsvetenskap vid Åbo Akademi. Vid ÅA kan ämnet läsas högst till kandidatnivå på svenska. På finska finns det vid sidan av kandidat- och magisterprogram på högskolenivå också möjlighet att utbilda sig vid både yrkeshögskola och institut. Dessa utbildningar saknas på svenska.

Bibliotekens uppdrag omfattar idag mycket annat än arbete med samlingarna. Bland annat publikarbete har under senare år blivit en del av biblioteksjobbet. Motsvarar utbildningen i informationsvetenskap de krav som biblioteksarbetet i praktiken ställer?

Utredningen ser också på tendenser inom bibliotekens rekrytering. Då bibliotekslagen förnyades år 2017 slopades de strikta behörighetskraven för biblioteksanställda. I den nya lagtexten finns istället ett betydligt lägre minimikrav på behörigheten. Vilka effekter har den ändrade lagstiftningen på rekryteringen av svenskspråkig personal?

Informatiker Maria Grundvall har utsetts till utredare och hon ska kartlägga

  • hur den svenskspråkiga biblioteksutbildningen i Finland motsvarar arbetsuppgifterna vid allmänna bibliotek
  • kommunernas möjligheter att rekrytera svenskspråkig personal

Arbetet med utredningen börjar i april och utredningen presenteras med åtgärdsförslag på ett seminarium vid årsskiftet 2019-2020. I utredningen ingår bland annat intervjuer med utbildare och rekryterare och en enkät till svenskspråkiga biblioteksanställda.

Information:
Maria Grundvall, informatiker, utredare, biblioteksutredning@gmail.com
Karolina Zilliacus, ordförande, Finlands svenska biblioteksförening, karolina.zilliacus@pargas.fi
Susanne Ahlroth, överinspektör, Regionförvaltningsverket, susanne.ahlroth@avi.fi
Anna Wilhelmson, ombudsman, kultur, Svenska kulturfonden, anna.wilhelmson@kulturfonden.fi


Lagkunskap

Hur påverkar GDPR verksamheten inom småbarnspedagogiken?
Under hösten bad Regionförvaltningsverket in frågor gällande GDPR och småbarnspedagogik. Vi fick in många frågor och tackar för aktiviteten. Frågorna bearbetades till en videointervju med Vera Fovet, jurist och sakkunnig i GDPR-frågor. Materialet är 12 minuter och fungerar bra för intern fortbildning eller som diskussionunderlag. Materialet kan även användas i skolor som har liknande frågeställningar.

Hoppas ni känner att era frågor blev besvarade. Ifall det finns någon fråga ni ännu önskar svar på har Vera lovat försöka besvara dem också. Ni når henne på vera.fovet@gmail.com.
Se inspelningen!

Korrigering av 75 § 1-3 mom i lagen om småbarnspedagogik (540/2018)
Under den fortbildning om lagen om småbarnspedagogik som Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet ordnade 12.9.2018 framkom det att det i lagen om småbarnspedagogik fanns en miss i den svenskspråkiga översättningen. Regionförvaltningsverket har påpekat problematiken och undervisnings- och kulturministeriet har korrigerat översättningen som tekniskt fel.

Det här betyder att den som var behörig barnträdgårdslärare (272/2005, 7§) då nya lagen trädde i kraft 1.9.2018 är behörig både som lärare inom småbarnspedagogik och som socionom inom småbarnspedagogik.

För de studerande som har antagits till utbildningen före 1.9.2018 och som slutför sina studier senast den 31 juli 2023 gäller samma princip, dvs. barnträdgårdslärarstuderande och de som studerar sociologi (i vilken ingår studier med inriktning på förskolepedagogik och socialpedagogik i den omfattning som närmare föreskrivs genom förordning av statsrådet) blir behöriga både som lärare inom småbarnspedagogik och som socionom inom småbarnspedagogik.

Rättelsetexten hittar du här.

Kontakt: överinspektör Malin Eriksson, malin.eriksson@avi.fi, tfn 0295 018 618


Småbarnspedagogik

Informationsresurs inom småbarnspedagogiken VARDA
Enligt förslaget till lagen om småbarnspedagogik kommer en informationsresurs inom småbarnspedagogiken att verkställas. Det arbetet har förberetts sedan 2015 under namnet VARDA och motsvarar KOSKI som används inom skolväsendet. Här hittar du aktuell information om VARDA .

Under sommaren 2018 bör kommunen utse en ansvarsperson och en huvudanvändare för VARDA.

Under hösten kommer seminarier och utbildningar att ordnas för ibruktagandet av VARDA som tas i bruk från och med 1.1.2019.

Kontakt: överinspektör Malin Eriksson, malin.eriksson@avi.fi, tfn 0295 018 618


Kom ihåg att ge ditt samtycke!

Fortsätt få vårt nyhetsbrev och information om våra fortbildningar, GDPR
För att du i fortsättningen ska få vårt nyhetsbrev och information om vår fortbildning direkt till din e-post behöver vi ditt samtycke. Tack till alla som redan gett sitt samtycke!
EU:s nya dataskyddsförordning GDPR träder i kraft 25.5.2018. Därför måste vi på Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet kunna visa hur vi behandlar dina personuppgifter, alltså din e-postadress.  

Ge ditt samtycke här så får du vårt nyhetsbrev och information om de fortbildningar som intresserar dig också framöver.


 

Regional information


Uppdaterad

Genvägar