Anmärkning

Innan ett klagomål anförs är det bra att överväga snabbare och effektivare sätt att reda ut och lösa problemet. Genom att diskutera saken med den vårdande/behandlande personen eller personen som fattat ett beslut eller personens chefer kan man klara upp eventuella missförstånd. Om ett fel har begåtts eller om det finns misstanke om att saken har skötts dåligt kan det vara möjligt att genom att diskutera få det som skett tillrättat.

Om en patient eller en socialvårdsklient fortfarande är missnöjd med bemötandet eller förfarandet kan

  • en patient framställa en anmärkning till den ansvariga föreståndaren för hälso- och sjukvården vid verksamhetsenheten
  • en klient inom socialvården framställa en anmärkning till den ansvariga för socialvårdsenheten eller till den ledande tjänsteinnehavaren inom socialvården

En anmärkning framförs skriftligt. I anmärkningen bör man så detaljerat som möjligt beskriva vilken eller vilka saker man är missnöjd med i den hälso- och sjukvård eller socialvård man fått. Om det är möjligt ska man i anmärkningen också ge namnet på den person/de personer vars agerande man är missnöjd med.

Vid behov kan man få hjälp med att framföra anmärkningen av patientombudsmannen/socialombudsmannen. Till deras uppgifter hör att bistå patienterna/klienterna med att framföra anmärkningar. Anmärkningen behandlas vid den verksamhetsenhet som anmärkningen gäller. Enhetens ledning ska svara skriftligen på anmärkningen inom skälig tid. Skälig tid är fyra veckor.

I och med en ändring av klient- och patientlagarna från och med ingången av 2015 får anmärkningarna inom social- och hälsovården en starkare ställning i förhållande till klagomålen. Ändringen gäller såväl privata som offentliga sektorn.

Om en klient eller patient är missnöjd med den vård eller omsorg han eller hon fått eller kvaliteten på den eller bemötandet kan han eller hon framföra en anmärkning till verksamhetsenheten eller anföra ett klagomål hos tillsynsmyndigheten. Från och med början av 2015 kan tillsynsmyndigheten, dvs. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket, överföra ett klagomål den fått till verksamhetsenheten för att först behandlas där som en anmärkning.

Myndigheten tar i fortsättningen direkt upp till behandling allvarliga ärenden, såsom misstanke om att ett allvarligt fel har skett i yrkesverksamheten. I övrigt uppmuntrar man till att ärendena behandlas i den verksamhetsenhet mot vilken klientens eller patientens missnöje har riktats. Det här ger också verksamhetsenheterna möjlighet att bättre övervaka kvaliteten på den egna verksamheten.

I fortsättningen är gränsen för att ett klagomål inom social- och hälsovården ska behandlas två år, precis som för andra förvaltningsklagomål.

Uppdaterad