› Tillbaka till den grafiska version

Deponering av betalningar

Om någon ska betala en summa till någon annan eller erlägga någon annan prestation, har man rätt att under vissa förutsättningar deponera pengar, värdepapper eller handlingar hos regionförvaltningsverket. Deponering är ett sätt att fullgöra sin förpliktelse och då avbryts också skyldigheten att betala ränta.

Deponeringen görs hos det regionförvaltningsverk inom vars område betalning eller annan prestationen borde ha skett eller kunde ha skett.

Huvudregeln är att det behöriga regionförvaltningsverket fastställs utifrån hemort:

  • regionförvaltningsverk utifrån mottagarens (den deponeringsberättigades) hemort
  • regionförvaltningsverk utifrån fastighetens ort
  • regionförvaltningsverk utifrån bolagets hemort

Den allmänna lagen om depositioner är lagen om deponering av pengar, värdeandelar, värdepapper eller handlingar som betalning eller till befrielse från annan fullgörelseskyldighet. Om det i någon annan lag finns bestämmelser som ska tillämpas i någon särskild situation, för att man ska bli befriad från sin fullgörelseplikt genom att deponera något, ska bestämmelserna i speciallagarna tillämpas.

Deponering genom inlösen

Inlösningsförrättningen utförs av lantmäteribyråerna. Vid förrättningen kan det bestämmas att inlösningsersättningen ska deponeras hos regionförvaltningsverket. Angående deponeringen gäller samma förfarande som då en deposition görs i enlighet med deponeringslagen.

Prestationsavgift

Mottagandet av deponeringar och säkerheter är en offentligrättslig prestation, för vilken regionförvaltningsverket tar ut en prestationsavgift. Avgiften baserar sig på lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och på statsrådets förordning (1244/2018) om avgifter till regionförvaltningsverken åren 2019 och 2020. 

Statens prestationsavgift är 180 euro. Om det sannolikt blir fler än två utbetalningar av depositionen eller säkerheten, adderas avgiften för prestationen med en avgift som motsvarar den arbetsinsats som beräknas för utbetalningarna. Priset per arbetstimme är 55 euro.

Ingen prestationsavgift tas ut för utbetalning eller delbetalning av deponeringar.

Sökande av ändring

Regionförvaltningsverkets beslut i deponeringsärenden får överklagas hos förvaltningsdomstolen och förvaltningsdomstolens beslut får vidare överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen. Besvär gällande regionförvaltningsverkets beslut ska vara den i besvärsanvisningen angivna förvaltningsdomstolen tillhanda inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

 

Läs mer Minimera

Uppdaterad

Genvägar

På andra webplatser

Löysitkö vanhoja paperisia osakekirjoja?

Täältä löytyy luettelo tunnetuista osakekirjoista sekä tietoa niiden yhtiöistä: www.porssitieto.fi/osake/listag.html

Vanhojen osakekirjojen harrastajilla on oma yhdistyksensä, Osakekirjakeräilijät ry, jonka nettisivu on
www.osakekirjakerailijat.fi

Jos osakearvoa ei enää ole tai jos saantoselvityksiä ei syystä tai toisesta pystytä hankkimaan, kaikkien yhtiöiden osakekirjoilla on aina jäljellä keräilyarvo.

Blanketter

Talletuslomakkeet