Verksamhet som kräver tillstånd

Serviceproducenter som erbjuder privat socialservice dygnet runt måste ansöka om tillstånd för sin verksamhet hos regionförvaltningsverket (RFV). Tillståndsansökan görs till RFV i det område som tjänsterna produceras. Till tillståndsansökan ska bifogas de bilagor som nämns i förordningen om privat socialservice.

RFV har tillsyn över de privata socialserviceproducenter som verkar inom myndighetens verksamhetsområde. På kommunnivå är det social- och hälsovårdsväsendet eller motsvarande organ som ansvarar för tillsynen av privata tjänster, och tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) har ett rikstäckande koordineringsansvar för tillsynen av socialvården.

Tillståndsansökningar för privat socialvård finns på tjänsten yrityssuomi.fi (även på svenska).

En serviceproducent som producerar tjänster på fler än ett regionförvaltningsverks område ansöker om ett riksomfattande tillstånd direkt från Valvira.
 

Elektronisk ärendehantering

Torsdagen den 9 november 2017 tas elektronisk ärendehantering i bruk i tillstånds- och anmälningsärenden för privata producenter av socialvårdstjänster och självständiga yrkesutövare. E-tjänsten är avsedd för alla serviceproducenter med tillstånd antingen av Valvira eller av regionförvaltningsverket: e-tjänsten vidarebefordrar ansökan till den behöriga tillståndsmyndigheten för handläggning.

E-tjänsten medför lättnader för sökanden. I den kan man:

  • ansöka om nytt tillstånd att producera privata social- och hälsovårdstjänster
  • ansökan om ändring av tillståndet i samband med ändringar i tjänsteproduktionen
  • göra en anmälan som hänför sig till tillståndet
  • göra anmälan till regionförvaltningsverket om självständig yrkesutövning inom hälso- och sjukvården

enkelt följa behandlingen av sin ansökan eller anmälan.

Även beslut och uppgifter om registrering sänds via det elektroniska systemet.

Den elektroniska ärendehanteringen för tillstånds- och anmälningsärenden som gäller privata producenter av social- och hälsovårdstjänster i Valviras e-tjänst.

Om e-tjänsten inte kan användas skickas handlingarna skriftligen till regionförvaltningsverket i den egna regionen.

Uppdaterad