› Tillbaka till den grafiska version

Deponering genom inlösen

Inlösningsförrättning

Deponeringen görs till det regionförvaltningsverk inom vars område fastigheten är belägen.

Genom inlösen kan man med stöd av inlösningslagen eller väglagen bl.a. förvärva fast egendom, rätt till bestående eller tidsbestämd nyttjanderätt till egendom eller begränsa nyttjanderätten till egendom. Inlösen förekommer också vid förrättningar med stöd av fastighetsbildningslagen. Inlösningsförrättningen utförs av lantmäteribyråerna. Bestämmelser om inlösen finns i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (inlösningslagen).

Mer information om lantmäteriförrättningar finns på Lantmäteriverkets webbplats.

 

Genom att i personsökningen söka på ämnesordet "talletukset" hittar du alla personer som sköter depositionsärenden i de olika regionförvaltningsverken.

Tietoa alueelta

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad

Genvägar

på andra webbplatser

lagar och förordningar