Kvalitet och patientsäkerhet

I hälso- och sjukvårdslagen som trädde i kraft 2011 konstateras följande (8§ Kvalitet och patientsäkerhet):

Verksamheten inom hälso- och sjukvården ska baseras på evidens, god vårdpraxis och goda rutiner. Den ska vara högkvalitativ och säker och bedrivas på behörigt sätt. Den kommunala primärvården ska ansvara för samordningen av den samlade vården av en patient, om inte något annat särskilt avtalas. En verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården ska göra upp en plan för kvalitetsledningen och för hur patientsäkerheten tillgodoses. I planen ska samarbetet med serviceproducenterna inom socialvården beaktas i syfte att främja patientsäkerheten. Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet föreskrivs det om de frågor som det ska överenskommas om i planen.

Regionförvaltningsverket övervakar att hälso- och sjukvårdens kvalitet och patientsäkerheten planeras, realiseras och följs upp såsom bestäms i lag och förordning. Kvaliteten bedöms bl.a. utifrån följande kriterier:

  • Patienten i centrum (expertis, delaktighet, samverkan)
  • Patientsäkerhet - bedömning, förutsägning och hantering av risker
  • Vård i rätt tid
  • Kompetens
  • Smidighet
  • Effektivitet (hälsonyttan)
  • Personaldimensionering

Tietoa alueelta

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad