Regionförvaltningsverket utreder regionala konkurrensbegränsningar – Konkurrensövervakning

Regionförvaltningsverket fungerar som regional konkurrensmyndighet i samarbete med Konkurrens- och konsumentverket.

Målet med konkurrenslagstiftningen är att öka effektiviteten i ekonomin genom att främja konkurrens både inom den privata och den offentliga sektorn och att skydda en sund och fungerande ekonomisk konkurrens mot skadliga konkurrensbegränsningar.

Regionförvaltningsverkets uppgifter i egenskap av konkurrensmyndighet:

  • övervaka att konkurrenslagstiftningen följs
  • utreda regionala konkurrensbegränsningar på basis av begäran om åtgärder eller på uppdrag av Konkurrens- och konsumentverket
  • övervaka, inspektera och utreda verksamheten och konkurrensförhållandena på den regionala marknaden
  • informera om konkurrensfrågor och ge informationsstyrning.

Tillsyn över upphandlingslagstiftningen hör inte till Regionförvaltningsverket behörighet. Arbets- och näringsministeriet och Rådgivningsenheten för offentlig upphandling som verkar i anslutning till Finlands Kommunförbund ger information vid problem som gäller offentlig upphandling.

Konkurrens- och konsumentverket övervakar att offentliga upphandlingar och särskilt direktupphandlingar är lagenliga. Tips till myndigheten kan lämnas genom att följa anvisningarna nedan: https://www.kkv.fi/sv/information-och-anvisningar/konkurrensarenden/tillsyn-av-offentlig-upphandling/.

Regionförvaltningsverkets rätt att få upplysningar i konkurrensärenden

Näringsidkare och sammanslutningar av näringsidkare är skyldiga att lämna upplysningar till konkurrensmyndigheterna för utredning av konkurrensbegränsning. Vid utredning av konkurrensbegränsningar behandlar konkurrensmyndigheterna alltid företagens affärshemligheter konfidentiellt.

Tjänstemännen vid regionförvaltningsverket har rätt att utföra inspektioner i näringsidkarens lokaler för att övervaka att bestämmelserna följs.

Uppdaterad