Publikationer 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket publikationer. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Publikationer 2020

Itä-Suomen kirjastot 2018 arviointijulkaisu

Lauriina Aninko-Takkunen
Eeva Hiltunen

Mikkeli 2019

Aluehallintovirastojen julkaisuja 76/2019
ISSN 2343-3132
 (verkkojulkaisu)
ISBN 978-952-5885-40-8 (verkkojulkaisu)

Lue julkaisu (pdf 2,5 Mt )

Tiivistelmä:

Aluehallintovirastot ja aikaisemmin lääninhallitukset ovat vuosittain laatineet tilastojulkaisuja opetus- ja kulttuuriministeriön Yleisten kirjastojen tilastotietokannasta omilla alueillaan. Vuonna 2017 tuli voimaan uusi laki yleisistä kirjastoista 1492/2016, jolloin aiemmin käytössä olleet kirjastojen laatusuositukset poistettiin. Uuden kirjastolain myötä myös aluehallintovirastot uudistivat arviointimenetelmiään. Tämän arviointijulkaisun tavoitteena on eri tietolähteisiin perustuen arvioida Itä-Suomen kirjastojen tilannetta ja kehitystä.

Tarkastelutasona Itä-Suomen kunnat ovat jaettu kolmeen kategoriaan: suuriin kuntiin (yli 10 000 asukasta), keskisuuriin kuntiin (4 000 – 10 000 asukasta) ja pieniin kuntiin (alle 4 000 asukasta). Arviointijulkaisun päälähteinä on käytetty Yleisten kirjastojen tietokantaa, vuoden 2017 peruspalvelujen arviointia sekä vuoden 2018 kirjastojen valtakunnasta käyttäjäkyselyä. Julkaisun runko mukailee kirjastolakia ja julkaisussa esitellään myös eri teemoihin liittyviä hyviä hankkeita, joita Itä-Suomen aluehallintovirasto on viime vuosina avustanut.

Arvioinnin perusteella voidaan todeta, että kirjastojen toiminta Itä-Suomessa on melko hyvällä tolalla. Erityisen merkityksellistä on, että asiakaskyselyn tulos vahvistaa tätä käsitystä. Vaihtelua kirjastopalvelun toteutumisessa on eri kirjastojen välillä, mutta kokonaiskuva on myönteinen. Kirjastopalvelujen saavutettavuus on aikaisempiin vuosiin verrattuna heikentynyt Itä-Suomessa toimipisteiden ja kirjastoautotoiminnan lakkauttamisten myötä. Kirjastopalvelujen saavutettavuuteen vaikuttaa myös kirjaston aukioloajat sekä verkkopalvelujen kehitys. Omatoiminen aukiolo on lisääntynyt huimasti viimeisen kolmen vuoden aikana.

Kirjastojen yhtenä uutena tehtävä tarjota on tiloja kansalaistoimintaan sekä edistää yhteiskunnallista kulttuurista vuoropuhelua. Tilastojen mukaan kirjastot näyttäytyvät tässä merkittävänä toimijana. Kirjastojen järjestämät tapahtumat ovat lisääntyneet huomattavasti viime vuosina ja tapahtumien osallistujamäärät ovat myös selvässä nousussa. Itä-Suomen erityispiirteenä on pienten kuntien aktiivisuus järjestää tapahtumia ja käyttäjäkoulutuksia asukaslukuun suhteutettuna. Sen sijaan tilojen tarjoamisessa kansalaistoimintaan on vielä parantamista koko Itä-Suomessa.

Uudessa kirjastolaissa kirjastohenkilökunnan pätevyysvaatimuksia on kevennetty. Suuria muutoksia henkilörakenteeseen ei ole ehtinyt tapahtua lain voimaantulon jälkeen. Henkilöstötilanteen ja erityisesti kirjastojen johtamisjärjestelyjen tilanne vaatii kuitenkin jatkoselvittelyä.

Asiasanat:

kirjastot, arviointi, tilastot, 


Uppdaterad