› Tillbaka till den grafiska version

Utmärkelsetecken som utdelas på självständighetsdagen

Utmärkelsetecken av Finlands Vita Ros och Finlands Lejons ordnar tilldelas personer som erkännande för framstående civila eller militära förtjänster för fosterlandet. Också utlänningar kan belönas med dessa ordnar.

Ordensförslagen görs med den blankett som ordenskapitlet har fastställt och som kan skrivas ut på riddarordnarnas webbplats. Där finns också närmare anvisningar om vilka meriter som krävs för att beviljas ett utmärkelsetecken och om hur blanketten ska fyllas i.

Den egentliga framställningen till ordenskapitlet görs av en medlem i statsrådet, t.ex. från social- och hälsovårdsförvaltningen görs framställningen av social- och hälsovårdsministern. När ordenskapitlet behandlat förslagen presenterar kanslern eller, om kanslern är förhindrad, vicekanslern dem för stormästaren.

Eftersom ministerierna har särskilda kvoter för framställningarna som inte får överskridas, måste ministerierna gallra bland förslagen. Ministerierna har gett särskilda anvisningar inom sina respektive förvaltningsområden. Ministerierna ger anvisningar till bl.a. regionförvaltningsverken.

Regionförvaltningsverkets uppgift är att för respektive förvaltningsområde begära in förslag från kommunstyrelserna, utbildningssamkommunerna, sjukvårdsdistrikten och räddningsverken samt från magistraterna. Verket vidarebefordrar förslagen till finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt inrikesministeriet. Regionförvaltningsverken har också fått kvoter, vilket innebär att man måste gallra bland förslagen inom respektive förvaltningsområde.

Regionförvaltningsverken sänder separata brev med anvisningar till kommunerna utbildningssamkommunerna, sjukvårdsdistrikten, räddningsverken och magistraterna.

Noggrant ifyllda och motiverade förslag bör lämnas in senast 30.4.2019 till det regionförvaltningsverk inom vars verksamhetsområde mottagarkandidaten för utmärkelsetecknet bor.

Regional information

Utmärkelsetecken som utdelas på självständighetsdagen - Västra och Inre Finland

Ytterligare information:

Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
Enhetschef Ismo Myllyaho tfn 0295 018 820, ismo.myllyaho(at)rfv.fi
svenska undervisnings- och kulturväsendet
direktör Marianne West-Ståhl tfn 0295 018 623
marianne.west-stahl(at)rfv.fi

Inrikesministeriets förvaltningsområde, räddningsväsendet
Ledningens assistent, Tarja Siirilä tfn 0295 018 501
tarja.siirila(at)rfv.fi

Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
Vasa: överinspektör Aija Ström tfn 0295 018 593, aija.strom(at)rfv.fi
Tammerfors: överinspektör Riitta Heinonen tfn 0295 018 538, riitta.heinonen(at)rfv.fi
Jyväskylä: Aila Peltoniemi tfn 0295 018 576, aila.peltoniemi(at)rfv.fi

Finansministeriets förvaltningsområde
Konsultativ tjänsteman Markku Nurminen tfn 02955 018 496
markku.nurminen(at)rfv.fi
Överdirektörens sekreterare Elisabet Heinrich tfn 0295 018 511
elisabet.heinrich(at)rfv.fi


Uppdaterad

På andra webbplatser