Särskild granskning

 

Förordnande av särskild granskning

En aktieägare i aktiebolaget eller bostadsaktiebolaget eller en medlem i andelslaget eller bostadsrättsföreningen kan hos regionförvaltningsverket ansöka om särskild granskning av sammanslutningens förvaltning och bokföring under en viss förfluten tid eller om särskild granskning av vissa åtgärder eller omständigheter. Ansökan görs till regionförvaltningsverket på sammanslutningens hemort.

Regionförvaltningsverket förordnar särskild granskning om det anses föreligga vägande skäl för granskningen. Vägande skäl för en särskild granskning är i regel misstanke om missbruk av sammanslutningens medel eller om ekonomiska fördelar för ledningen eller några aktieägare eller medlemmar på de övriga aktieägarnas eller medlemmarnas bekostnad. De misstänkta missbruken ska vara sådana att en särskild granskning skulle kunna bidra till ytterligare upplysningar t.ex. så att en skadeståndstalan kan väckas.

Den särskilda granskaren ska ha den ekonomiska och juridiska sakkunskap och erfarenhet som granskningsuppdragets art och omfattning förutsätter.

 

Ansökan om särskild granskning

En förutsättning för ansökan är att ett förslag om särskild granskning har lagts fram vid ordinarie eller extra stämma eller möte och att föreslaget har biträtts

 • i fråga om aktiebolag och bostadsaktiebolag av aktieägare med minst en tiondel av samtliga aktier eller en tredjedel av de vid stämman företrädda aktierna
 • i fråga om andelslag av medlemmar med minst en fjärdedel av det totala röstetalet hos medlemmarna eller en tredjedel av de vid stämman företrädda medlemmarnas röstetal
 • i fråga om bostadsrättsföreningar av minst en tiondel av samtliga medlemmar eller en tredjedel av de närvarande medlemmarna.

Om förslaget framställs vid en extra stämma eller ett extra möte ska det anges i kallelsen att förslaget om förordnande av särskild granskning ska behandlas på stämman eller mötet.

En fritt formulerad skriftlig ansökan ska lämnas till regionförvaltningsverket inom en månad från stämman eller mötet. Ansökan ska innehålla en redogörelse för de omständigheter som ligger till grund för ansökan om särskild granskning.

Bilagor till ansökan:

 • en kopia av ett högst tre månader gammalt handels- eller föreningsregisterutdrag för bolaget, andelslaget eller bostadsaktiebolaget
 • en kopia av gällande bolagsordning eller stadgar för sammanslutningen
 • ett intyg om att den sökande är aktieägare eller medlem i andelslaget eller bostadsaktiebolaget (till exempel förteckning över aktier (aktiebok) eller medlemsförteckning)
 • en kopia av det mötesprotokoll från den stämman eller det mötet där förslaget om särskild granskning har behandlats
 • en kopia av kallelsen om granskningen har föreslagits vid en extra stämma eller ett extra möte
 • ett förslag på särskild granskare samt ett skriftligt samtycke från den föreslagna granskaren att åta sig uppdraget (om en revisionsbyrå föreslås som särskild granskare ska byrån utse en huvudansvarig granskare)
 • namn- och adressuppgifter till styrelsens ordförande om dessa inte framgår av registerutdraget
 • den sökandes kontaktuppgifter
 • en fullmakt för ett eventuellt ombud

 

Prestationsavgiften för beslutet om särskild granskning är 355 euro (år 2018-2020). Avgiften betalas av den sökande.

 

Genom att i personsökningen söka på ämnesordet "yhteisöoikeudelliset asiat" hittar du alla personer som sköter gemenskapsrättsliga ärenden i de olika regionförvaltningsverken.

 

Uppdaterad