› Tillbaka till den grafiska version

Livsmedel

Regionförvaltningsverket styr och bedömer kommunernas livsmedelstillsyn samt övervakar att livsmedelsbestämmelserna efterlevs inom sitt område. Regionförvaltningsverket bedömer de kommunala tillsynsenheternas livsmedelstillsynsplaner och hur dessa genomförs. Genom revision av livsmedelstillsynen ser man till att den kommunala livsmedelstillsynens verksamhet och resultat följer lagstiftningen och de nationella direktiven.

Syftet med livsmedelstillsynen är att trygga livsmedelssäkerheten och en säker livsmedelshantering, säkerställa god hälsomässig livsmedelskvalitet och annan kvalitet enligt livsmedelsbestämmelserna samt förhindra att livsmedel som är olämpliga som människoföda kommer ut på marknaden. Livsmedelsbestämmelserna innehåller föreskrifter om de förhållanden i vilka livsmedel tillverkas och hanteras, livsmedlens kvalitet, sammansättning och förpackningspåskrifter samt materialen som kommer i kontakt med livsmedlen.

Läs mer Minimera

Tillsynsmyndigheter

Huvudansvaret för det praktiska arbetet med livsmedelstillsynen ligger hos kommunerna. Kommunernas tillsynsutövare (inspektörer och veterinärer) gör inspektioner i primärproduktionen och på alla anläggningar och detaljhandelsställen som bedriver yrkesmässig tillverkning, hantering, lagring, servering och/eller försäljning av livsmedel. Tillsynen genomförs i enlighet med den kommunala tillsynsenhetens tillsynsplan samt på basis av ansökningar, anmälningar och andra kontakter. Tillsynsutövaren har rätt att ta prov och är skyldig att utfärda föreskrifter för att trygga livsmedelssäkerheten. Utövare av den kommunala livsmedelstillsynen finns till höger i rutan Andra webbplatser.

Regionförvaltningsverket

  • Bedömer kommunernas livsmedelstillsynsplaner, godkänner renslakterier och anläggningar i anslutning till dem samt handlägger anmälningar om livsmedelslokal från butiker som säljer alkohol och utövar systematisk livsmedelstillsyn i dessa.
  • Bedömer med stöd av 31 § i livsmedelslagen att kommunernas livsmedelstillsyn överensstämmer med kraven genom att göra revisioner vid de kommunala tillsynsenheterna. Med revision menas en systematisk och oberoende granskning som utreder om den kommunala livsmedelstillsynens verksamhet och resultat följer lagstiftningen och de nationella direktiven. Syftet med revisionen är att säkerställa att tillsynen i hela Finland håller en jämn och hög kvalitet, är enhetlig och att den utvecklas. De risker som upptäcks vid revisionen ska också vara vägledande för allokeringen av resurserna. Revisionen utförs enligt Livsmedelssäkerhetsverket Eviras direktiv. Vid varje revision upprättas en rapport till den tillsynsenhet som man utfört revisionen hos och varje år publiceras ett sammandrag av alla revisioner hos respektive regionförvaltningsverk.
  • Sammanställer årligen ett sammandrag till Evira baserat på rapporterna om kommunernas tillsyn och bedömer utifrån rapporterna hur den regionala livsmedelstillsynen har genomförts.
  • Deltar i EVO-projekt enligt programmet för den riksomfattande livsmedelstillsynen.
  • Fungerar som stöd för kommunala utövare av livsmedelstillsyn genom att erbjuda dem vägledning, tolkningshjälp och utbildning.
  • Ger utlåtanden om till exempel lagstiftning som är under beredning och olika direktiv från Evira.
  • Hanterar klagomål om den kommunala livsmedelstillsynen.

På regionförvaltningsverket utövas livsmedelstillsynen av överinspektörer för miljö- och hälsoskyddet och veterinärer.

Livsmedelssäkerhetsverket Evira är det centrala ämbetsverket och har till uppgift att planera, styra, utveckla och utöva livsmedelstillsyn nationellt. Som en del av programmet för den riksomfattande livsmedelstillsynen upprättar Evira vart tredje år ett riksomfattande tillsynsprogram för miljö- och hälsoskyddet.

Jord- och skogsbruksministeriet är den högsta ledningen med uppgift att bereda, planera och övervaka lagstiftningen om livsmedelstillsynen.

Egenkontroll

Enligt livsmedelslagstiftningen ska aktörerna i livsmedelsbranschen upprätta en skriftlig plan för egenkontroll av sin verksamhet. Aktörerna ska ha tillräckliga och korrekta uppgifter om de livsmedel som de hanterar och de ska identifiera de kritiska punkterna i tillverkningsprocesserna och den övriga livsmedelshanteringen. Även aktörer inom primärproduktion ska ha en skriftlig beskrivning av egenkontrollen.

Rådgivning lämnas även av de kommunala tillsynsenheterna och på deras webbplatser kan det också finnas anvisningar om hur man upprättar en plan för egenkontroll.

Rättsgrund

Rättsgrunden för livsmedelstillsynen är mycket omfattande och innefattar EU-lagstiftning och nationella författningar om livsmedel. EU-lagstiftningen gäller i oförändrad form i medlemsländerna. Direktiven har satts i kraft genom nationella författningar.

Regional information

Livsmedel - Sydvästra Finland

Soini, Jani, tel. 0295 018 115
länsveterinär, enhetschef


e-post: fornamn.efternamn@rfv.fi

 

 


Uppdaterad