Den inre säkerheten

Regionförvaltningsverket samordnar det regionala säkerhetssamarbetet inom sina verksamhetsområden. Regionförvaltningsverkets lagstadgade uppgift är att i anknytning till den inre säkerheten främja säkerhetsplaneringen inom regionala och lokala förvaltningar.

Bevarande och förbättrande av den inre säkerheten kräver samarbete mellan olika aktörer på alla förvaltningsnivåer. Regionförvaltningsverken, närings-, trafik- och miljöcentralerna, kommunerna, polisen, räddningsväsendet samt näringslivet och organisationer är centrala aktörer på regional nivå. För säkerheten och jämlikheten bland medborgarna och tillgången till säkerhetstjänster är det essentiellt att samarbetet mellan aktörerna är regelbundet, systematiskt och öppet. Det regionala samarbetet gynnar dessutom kommunernas förutsättningar att arbeta för en bättre säkerhet.

Strukturella förändringar inom den offentliga förvaltningen samt utvecklingsutsikterna och det ekonomiska läget i samhället understryker ytterligare betydelsen av säkerhetssamarbete.

Enligt visionen i regeringsprogrammet är Finland världens tryggaste land när det gäller boende, företagande och arbete. Redogörelsen för den inre säkerheten som inrikesministeriet har berett enligt regeringsprogrammet är ett steg mot den visionen (Statsrådets redogörelse för den inre säkerheten, inrikesministeriets publikation 16/2016, 19.5.2016).

Finlands säkerhetsmiljö är förändrad. Redogörelsen anger riktningen för verksamheten, lyfter fram nya åtgärder och kartlägger behovet av resurser för att reagera på det nya läget.

Redogörelsen för den inre säkerheten består av

 • en lägesbild av den inre säkerheten
 • granskning av den närmaste framtidens styrkor och utmaningar
 • fastställande av mål och indikatorer som är ägnade för uppföljning av den inre säkerheten
 • riktlinjer för myndighetssamarbetet
 • en bedömning av vilka resurser som krävs för att garantera den inre säkerheten och modeller för att reagera på de minskade resurserna.

Strategin för den inre säkerheten Ett bra liv – en trygg vardag är en färdplan med hjälp av vilken Finland i enlighet med regeringsprogrammets vision blir världens tryggaste land. Inre säkerhet innebär att människor i Finland kan åtnjuta de rättigheter och friheter som samhället erbjuder utan rädsla eller otrygghet som beror på brottslighet, störningar, olyckor eller andra tråkiga nationella eller internationella fenomen. Statsrådet godkände ett principbeslut om strategin för den inre säkerheten den 5 oktober 2017.

Åtgärderna i strategin genomförs i brett samarbete

Ca 100 experter från över 30 organisationer har deltagit i beredningen av strategin. Också genomförandet av det åtgärdsprogram som hör till strategin kräver satsningar från hela samhället. Flera olika aktörer ansvarar för genomförandet. Åtgärdsprogrammet innehåller åtta helheter:

 • analys och prognostisering
 • behörighet och kapacitet
 • säkerhet i vardagen
 • säkerhetskompetens och förmåga att klara av kriser
 • säkerhetsinnovationer
 • styrning av den inre säkerheten
 • landskapens och kommunernas säkerhetsarbete
 • uppföljning

 Läs mer på inrikesministeriets webbsidor

Uppdaterad