Lokal hobbyverksamhet för barn och unga

Regionförvaltningsverken beviljar varje år understöd för lokal hobbyverksamhet för barn och unga. Syftet med understödet är att i enlighet med de mål som undervisnings- och kulturministeriet ställt upp öka barns och ungas jämlika hobbymöjligheter. Av verksamheten förutsätts det att den innehållsmässigt är av hög kvalitet, att den ordnas regelbundet varje vecka under läsåret och att alla ska ha jämlika möjligheter att delta. Den organisation som arrangerar verksamheten får inte kräva att deltagarna ska vara eller bli medlemmar i organisationen, och eventuella deltagaravgifter ska vara skäliga för att alla ska ha möjlighet att delta.

 

UTLYSNING AV ANSÖKAN/ANVISNINGAR

Utlysning av understöd (Undervisnings- och kulturministeriet)

regional information

900 000 euro i understöd för fritidsverksamhet och dagkolonier under semestertid för barn och ungdomar

Regionförvaltningsverket i Södra-Finland har beviljat 900 000 euro i statsunderstöd för fritidsverksamhet för barn och ungdomar. Understödet beviljades till 170 aktörer i Nylands, Tavastlands och Kymmenes regioner. Totalt ansökte 188 arrangörer av fritidsverksamhet om understöd. Med understödet stöds mångsidig, högklassig och regelbunden fritidsverksamhet och dagkoloniverksamhet under semestertider för barn och ungdomar. Över 30 000 barn och ungdomar deltar i verksamheten i Södra Finland.

Syftet med understöden är att förbättra barns och ungdomars jämlika möjligheter att delta i högklassiga och mångsidiga fritidsklubbar till ett skäligt pris och skapa inspirerande och tryggt innehåll för barnen medan föräldrarna arbetar under loven.

Som verksamhetsinnehåll stöds exempelvis teman i anknytning till hantverk, olika motionsformer, musik och dans, framställning och mediekunskap, kulturer och språk samt natur och miljökunskap.

Målet med verksamheten är att främja barns och ungas välmåga och stärka deras möjligheter att delta i meningsfulla verksamheter. Understödet stöder fritidsverksamhet som ordnas regelbundet, långsiktigt och högklassigt samt dagkolonier som hålls på vardagarna under lovet.

Då understöden delades ut beaktades av undervisnings- och kulturministeriet fastställda tyngdpunkter och kvalitativa kriterier för verksamheten. Dessutom beaktades lokal mångsidighet i verksamheten, den regionala fördelningen av stödet enligt landskap och kommuner, jämlikheten mellan språken och könen samt annat offentligt stöd som riktas till verksamheten.

Understöd beviljades till kommuner, registrerade föreningar och andra organisationer. Understöd beviljades inte om man ansåg att barns och ungdomars jämlika möjligheter att delta riskerades genom för höga deltagaravgifter. Anslaget användes heller inte till att stöda idrottsföreningars grenspecifika träningsverksamhet eller verksamhet som understöds med andra bidragssystem.

 

Bilaga: Understödsmottagare 2017, (pdf)

Ytterligare information:
överinspektör Mari Puhakka, tfn 0295 016 560, fornamn.efternamn@rfv.fi
RFV Södra Finland


Uppdaterad

genvägar

Ansökan om understöd

på andra webbplatser