Verksamhet och uppgifter - Sydvästra Finland


Regionförvaltningsvekret i Sydvästra Finland (RFV) har sina ansvarsområden i Egentliga Finland och Satakunta. Ansvarsområdet för arbetarskyddet sköter uppgifter också på Åland. Huvudverksamhetsstället finns i Åbo och andra verksamhetsställen finns i Björneborg och Mariehamn.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland främjar inom sitt verksamhetsområde de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsskyddet, tillgången till basservice, inre säkerhet samt en sund och trygg levnads- och arbetsmiljö i regionerna.

 

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har fyra ansvarsområden

 

 • basservicen, rättsskyddet och tillstånden
 • arbetarskyddet
 • undervisnings- och kulturväsendet
 • räddningsväsendet och beredskapen

Inom sina ansvarsområden sköter regionförvaltningsverket följande uppgifter:

Basservicen, rättsskyddet och tillstånden

 • behandling av klagomål
 • styrning och tillsyn av social- och hälsovården
 • tillstånd till och tillsyn av privata social- och hälsovårdsproducenter
 • serverings- och detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker samt dithörande tillsyn, förhindrande av alkoholskador
 • styrning och tillsyn av veterinärvården och djurskyddetstyrning och tillsyn av livsmedelssäkerheten
 • konkurrenstillsyn och tryggande av konsumenternas ställning
 • internationella uppgifter och närområdessamarbete


Arbetarskyddet

 • tillsyn över arbetarskyddet


Undervisnings- och kulturväsendet

 • uppgifter inom undervisnings- och det övriga bidningsväsendet samt barndagvårdsuppgifter
 • framjande av elevernas rättsskydd, behandling av klagomål, besvär, rättelseyrka, utlåtande och rättelseyrka vid missnöjdhet med bedömningsbeslut
 • kortvarig fortbildning för undervisningspersonal
 • dela statsunderstöd till läroverks-, motions- och biblioteksbyggande
 • statsunderstöd till projekt av ungdoms-, motions- och biblioteksväsende och till att utveckla undervisningspersonal (Kunnig-program)

 

Räddningsväsendet och beredskapen

 • utveckling av räddningsväsendet, beredskapen och den inre säkerheten
 • koordinering av beredskapen inför undantagsförhållanden

 

Andra uppgifter

Regionförvaltningsverket sköter också om alla regionförvaltningsverkens internrevision.

Till regionförvaltningsverkets uppgift hör dessutom att utvärdera den regionala tillgången till basservice. 

Miljötillståndsärenden inom landskapen Egentliga Finland och Satakunta handläggs av Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Läs mer på Regionförvaltningsverkets i Södra Finland webbsida.
 

 

 

 

 
 

Uppdaterad