Toiminta-alue - Itä-Suomi

Itä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) toimialue muodostuu Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnista.

Alueen pinta-ala on noin 61 082 km2 ja siitä viidesosa on vesistöä. Kuntia on 44.

Väestö

Itä-Suomen alueen asukasluku on noin 550 000. Väestöstä noin 70 prosenttia asuu taajamissa ja kolmannes taajamien ulkopuolella harvaan asutulla alueella. Alueen vesistöisyys vaikuttaa siten, että etäisyydet ovat pitkiä kunta- ja maakuntakeskuksiin. Asutus on kohtuullisen tasaisesti sijoittunutta koko Itä-Suomeen, mutta se on harvaa. Väestö keskittyy kuitenkin yhä enemmän maakuntakeskuksiin.

Väestökehityksen trendejä Itä-Suomessa ovat olleet väestön vähentyminen, nuorten ikäluokkien pieneneminen ja  ikääntyneemmän väestön määrän kasvu.

Väestöllisen huoltosuhteen oletetaan heikentyvän voimakkaasti jo 2010-luvulla. Nykykuntarakenteella vuonna 2030 suurimmassa osassa Itä-Suomen kunnissa olisi ennusteen mukaan enemmän muun ikäisiä kuin 15–64-vuotiaita.

Työllisyys

Vuoden 2019 lopussa Itä-Suomen alueen työttömyysaste  Etelä-Savossa oli 9,8 %, Pohjois-Savossa 9,6 % ja Pohjois-Karjalassa 12,4 %. (Lähde: www.ely-keskus.fi) Työttömyysasteen muutokset seuraavat suurelta osin yleistä taloudellista suhdannetta.

Itä-Suomen vahvuudet

Itä-Suomi on kehittyvä asuin- ja työssäkäyntialue. Kaunis ja puhdas luonto vesistöineen tuo alueelle runsaasti loma-asutusta. Ihmisillä on kiinnostusta myös pysyvämpään asumiseen Itä-Suomessa. Matkailu vahvistaa alueen elinkeinoelämää.

Myönteistä tulevaisuuskuvaa lisää hyvät Venäjä-yhteydet ja hyvinvoinnin sekä luomu- ja lähiruuan korkeatasoinen osaaminen. Väestön hyvinvointi Itä-Suomessa rakentuu elinkeinoelämän kilpailukykyyn, luonnonvarojen korkeaan jalostusasteeseen ja korkeaan työllisyyteen. Hyvä yhteistyö kuntien, maakuntien, kansalaisjärjestöjen ja alueviranomaisten kesken edesauttaa Itä-Suomen kehittämistä.

Itä-Suomen vahvoja osaamisaloja ja tulevaisuuden kasvualoja perinteisten metsä-, matkailu- ja luomuosaamisen lisäksi ovat bioenergia, nanomateriaalit, vihreä kemia, energiatekniikka, mittaus- ja sensoritekniikka sekä hyvinvointiteknologia.

Itä-Suomen AVIn toiminta-alueella on

 • asukkaita noin 550 000
 • pinta-alaa noin 61 082 km2
 • kuntia 44
 • seutukuntia 11
 • maakuntien liittoja 3
 • maistraatteja 1
 • poliisilaitoksia 1
 • pelastuslaitoksia 3
 • hätäkeskuksia 1
 • sairaanhoitopiirejä 4
 • elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia 3.
Uppdaterad