Boendedemokrati

Boendedemokrati syftar på de boendes möjligheter att delta i och påverka beslut om förvaltningen och skötseln av huset. Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ansvarar för boendedemokratiärenden inom alla verkens områden.

Syftet med samförvaltningslagen (lagen om samförvaltning i hyreshus) att ge de boende beslutanderätt och inflytande i ärenden som gäller deras boende samt att öka boendetrivseln och främja underhållet och skötseln av hyreshusen. Denna lag tillämpas på hyreshus som omfattas av de begränsningar i fråga om användning och överlåtelse som avses i lagen om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus eller i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån.

Även en bostadsrättshavare och den som bor tillsammans med honom eller henne i bostadsrättsbostaden har med stöd av lagen om bostadsrättsbostäder rätt att delta i förvaltningen av och beslutsfattande som gäller bostadsrättshuset samt att för detta få uppgifter minst i den omfattning som föreskrivs i lagen om samförvaltning i hyreshus.

Mer information om boendedemokratiärenden finns på webbplatsen till Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet.

Lagen tillämpas inte på bostadsaktiebolag.

 

Regionförvaltningsverkets uppgifter

Hyreshusägarens försummelse av sina förpliktelser

Om ägaren försummar någon av sina lagstadgade uppgifter beträffande samförvaltning, kan regionförvaltningsverket fastställa en tidsfrist inom vilken uppgiften ska fullgöras. Försummelsen kan gälla t.ex. skyldigheten att sammankalla till möte eller stämma inom utsatt tid enligt lag.

Bostadsrättshusägarens försummelse av sina förpliktelser

Om en husägare försummar en uppgift som enligt lag åligger honom eller i övrigt handlar i strid med bestämmelserna i lagen eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den, kan regionförvaltningsverket utsätta en tidsfrist inom vilken uppgiften ska utföras eller förfarandet korrigeras.

Föreläggande av vite

Regionförvaltningsverket kan förena utförandet av ovan nämnda skyldigheter eller korrigeringen av förfarandet med vite.

I regionförvaltningsverkets befogenheter ingår endast de uppgifter som föreskrivs i samförvaltningslagen och lagen om bostadsrättsbostäder.

Prestationsavgift

För handläggande av ärenden i boendedemokratifrågor uppbärs en avgift av den sökande.

Regionförvaltningsverket uppbär av offentligrättsliga prestationer en avgift. Avgiften baseras på bestämmelser om statliga avgifter. För handläggandet av ett ärende uppbärs en prestationsavgift 250 euro av den sökande.

 

Mer information :

jurist Kristian Dahl, tfn 0295 018 528
kristian.dahl(at)avi.fi
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, Vasa

Tietoa alueelta

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad

Alueelliset linkit

Det finns ingen ytterligare regional information om detta