Avgifter

I statsrådets förordning föreskrivs om regionförvaltningsverkets avgifter. Avgifterna för offentligrättsliga prestationer är delvis fasta och bestäms delvis enligt prestationens självkostnadsvärde, och då enligt antalet arbetstimmar. Avgiften är lika stor för positivt som för negativt beslut om inte annat har bestämts om ärendet.
 

Statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken åren 2019 och 2020 (1244/2018)

Avgiftstabell (pdf, 241 k)
 

För vissa prestationer beststäms avgiften på företagsekonomiska grunder. Till dessa delar bestäms avgifterna för prestationerna enligt det beslut som Regionförvaltningsverket i Södra Finland fattat den  15.6.2020.

Statens servicecenter för ekonomi och personalförvaltning (Palkeet) sänder en faktura till kunden på de avgifter som regionförvaltningsverket har påfört. Avgiften ska betalas senast på förfallodagen som ges i fakturan.

Om den avgiftsskyldige anser att ett fel har begåtts då avgiften påförts, kan han eller hon yrka på rättelse. Rättelse ska yrkas inom sex månader från det att avgiften påförts. Rättelseyrkandet ska sändas till det regionförvaltningsverk som har påfört avgiften.

Avgiften som tas ut för handläggningen av vattenhushållnings- och miljötillståndsärendet överklagas hos Vasa förvaltningsdomstol på samma sätt som själva huvudärendet.

Uppdaterad