Klientens ställning och rättigheter 

Lagen fastställer de rättsliga principerna för hur socialvården ska bemöta sina kunder.

Socialvårdens kunder har rätt till:

  • vederbörlig och god service
  • öppen och begriplig rådgivning
  • service som är människovärdig och som inte kränker klientens övertygelse eller integritet
  • tillräckligt snabb hjälp inom lagstadgad tid
  • konfidentiell och sekretessbelagd behandling av ärendet
  • överklagande av beslut.

Om en klient upplever sig ha blivit felbehandlad eller behöver råd om sina rättigheter och skyldigheter, är det i första hand kommunens socialombud man ska vända sig till. Klienten har enligt lagen även rätt att framföra en anmärkning till verksamhetsenhetens ansvarsperson eller ett klagomål till den egna regionens regionförvaltningsverk.

Av klagomålet ska framgå vilken verksamhetsenhet eller yrkesperson klaganden är missnöjd med, samt grunderna till att servicen eller tillvägagångssättet har upplevts som osakligt. Även klagandens namn, adress och andra eventuella kontaktuppgifter ska nämnas tydligt.

Granskningen av klagomål är gratis och behandlas opartiskt. Regionförvaltningsverket ger ett skriftligt beslut på klagomålet.

Uppdaterad