Begäran om handlingar och uppgifter

Begäran om att få ta del av en av regionförvaltningsverkets handlingar ska preciseras så att det framgår av begäran vilken handling eller vilka handlingar begäran gäller. Om begäran om uppgifter gäller en offentlig handling behöver begäran inte motiveras och den som gör begäran behöver inte heller meddela för vilket ändamål uppgifterna används.

När begäran avser en sekretessbelagd handling eller sekretessbelagda handlingar, ur vilka uppgifter kan lämnas ut endast under vissa förutsättningar, ska den som begär att få ta del av en handling meddela för vilket ändamål uppgifterna ska användas samt övriga omständigheter som behövs för att man ska kunna utreda förutsättningarna för utlämnande av uppgifter (till exempel identiteten på den person som begär uppgifterna). 

Begäran bör skickas till registratorskontoret: regional begäran till det aktuella regionförvaltningsverkets registratorskontor, landsomfattande begäran till registratorskontoret vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Kontaktuppgifter till regionförvaltningsverkens registratorskontor.

Uppgifter ur en offentlig handling ska ges så snart som möjligt, senast inom två veckor efter att begäran om uppgifter har lämnats in. Om ärendets behandling och avgörande kräver specialåtgärder eller större arbetsmängd än normalt, ska uppgifter ur en offentlig handling lämnas ut eller ärendet avgöras senast en månad efter att begäran om uppgifter har lämnats in.

Om en tjänsteman anser att de begärda handlingarna inte kan lämnas ut, kan den som begärt handlingen föra ärendet till behandling hos myndigheten. När regionförvaltningsverket tagit emot begäran fattar det ett beslut i ärendet. Verkets beslut kan överklagas hos förvaltningsdomstolen.

Kopior av en handling och myndighetens informationstjänst är avgiftsbelagda och avgiften bestäms enligt beslut av Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Avgift tas dock inte ut till exempel när uppgifter ur handlingen lämnas muntligt, handlingarna läses eller kopieras hos myndigheten eller när en handling som lagrats elektroniskt sänds per e-post till den som begärt uppgifterna.
 

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter för forskning

Regionförvaltningsverket kan i enskilda fall ge tillstånd till att lämna ut uppgifter ur en sekretessbelagd handling för vetenskaplig forskning, statistikföring eller för en myndighets planerings- eller utredningsarbete. Om förutsättningarna för att bevilja tillstånd bestäms i 28 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Regionförvaltningsverkets beslut är avgiftsbelagt och avgiften bestäms enligt statsrådets förordning.

Om tillstånd söks för handlingar som finns hos flera myndigheter som är underställda samma ministerium (till exempel för handlingar hos flera regionförvaltningsverk) fattar ministeriet beslut om beviljande av tillstånd efter att ha hört myndigheterna som är underställda ministeriet.

Tietoa alueelta

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad