Regionförvaltningsverken

Regionförvaltningsverket främjar förverkligandet av de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsskyddet, tillgången till basservice, miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, inre säkerhet samt en sund och trygg levnads- och arbetsmiljö i regionerna. Verket sköter även de lagstadgade verkställighets-, styrnings- och tillsynsuppgifterna inom sitt område.

Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av lagar och åtta ministerier. Regionförvaltningsverket är ministeriernas representant i regionerna och verkställer de uppgifter som det fått av dem.

Regionförvaltningsverket styr, övervakar och utvecklar magistraternas verksamhet.

På det finländska fastlandet finns sex regionförvaltningsverk. Statens ämbetsverk på Åland är den statliga regionförvaltningsmyndigheten på Åland.

Gå till regionförvaltningsverkens regionala webbsidor genom att välja önskad region uppe till höger vid Välj region.

Vision

Finland är ett jämställt, välmående och säkert samhälle.

Regionförvaltningsverket är en etiskt fungerande sakkunnig på många områden och samarbetspartner som främjar jämlikhet, är uppskattad bland kunder, samarbetspartner och sina anställda.
 

Verksamhetsidé

Regionförvaltningsverket förverkligar regional jämlikhet genom att främja rättsskyddet, välbefinnandet och säkerheten i samarbete med andra aktörer.
 

Värderingar

Kundorientering

Regionförvaltningsverket betjänar sina kunder sakkunnigt och vänligt. Ärendehanteringen görs lätt och enkel för kunden.
 

Rättvisa

Regionförvaltningsverket behandlar sina kunder, personal och intressegrupper rättvist, opartiskt och jämlikt. Verkets avgöranden och beslut kan motiveras objektivt och sakligt och bygger på fakta och en opartisk bedömning av dem. Regionförvaltningsverken verkar öppet och iakttar principerna för god förvaltning.
 

Ansvar

Regionförvaltningsverket verkar förutseende, pålitligt, ansvarsfullt och genom att iaktta principerna för hållbar utveckling. Verket bär ansvar för sin personal och dess välbefinnande likaväl som för sin verksamhet i förhållande till kunderna och andra intressentgrupper.
 

Samarbetsinriktning

Regionförvaltningsverket söker aktivt samarbete med aktörer som representerar sektorerna på förvaltningens och samhällets olika nivåer i den omfattning som varje uppgift och fråga kräver.

Uppdaterad