Yleisohjeet - Vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaiset hakemusasiat

Yleistä hakemuksen laatimisesta
Tarvittavat selvitykset ja niiden laatiminen
Tietojen julkisuus
Tarvittavien lupien selvittäminen ja hankkiminen
Linkkejä

Yleistä hakemuksen laatimisesta

Vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaisissa lupa-asioissa hakemuksen laatiminen ja sen käsittelemiseksi tarvittavien selvitysten ja muiden tietojen toimittaminen kuuluvat luvan hakijalle.

Sähköinen hakemuslomake ja sen täyttöohjeet sisältävät lupakäsittelyssä tyypillisesti tarvittavia tietoja. Lomakkeen yleiskäyttöisyydestä ja käsiteltävien asioiden eroista johtuen lomakkeella voi olla tarpeettomia asiakohtia, jotka voidaan joko jättää kokonaan täyttämättä tai joihin riittää hyvin suppea selvitys.

Hakijan suunnitelman ja siihen liittyvien vaikutusten laatu ja laajuus sekä sijoittumispaikan ja vaikutusalueen ominaispiirteet vaikuttavat tarvittavien selvitysten sisältöön ja laajuuteen.

Lupaviranomainen pyytää tarvittaessa täydentämään puutteellista hakemusta. Huolellisesti laadittu ja riittävin tiedoin varustettu hakemus jouduttaa asian käsittelyä. Epäselvissä tapauksissa sisältövaatimuksista kannattaa keskustella ennakkoon lupaviranomaisen kanssa.

Hakemuksen kannalta keskeiset asiat ja johtopäätökset on aina esitettävä hakemuslomakkeen tietokentissä. Lisäksi voidaan tarvittaessa liittää yksityiskohtaisempia raportteja, selvityksiä ja suunnitelmia.

Hakemuslomakkeen rakenne on mukautuva ja sitä käytetään kaikissa asiatyypeissä. Lomakkeeseen sisältyy yleisiä täyttöohjeita ja myös asiakohtaisia täydentäviä ohjeita. Kaikkiin eri asioihin ei ole laadittu omia ohjeita.

Tarvittavat selvitykset ja niiden laatiminen

Hakemusten sisältövaatimuksista on säädetty vesilaissa (587/2011) ja valtioneuvoston asetuksessa vesitalousasioista (1560/2011) sekä ympäristönsuojelulaissa (527/2014) ja valtioneuvoston asetuksessa ympäristönsuojelusta (713/2014).

Hakemuksen ja suunnitelma-asiakirjojen on muodostettava yksiselitteinen ja ymmärrettävä kokonaisuus. Hakemukseen on liitettävä sen käsittelyn kannalta tarpeelliset ajantasaiset selvitykset, jotka koskevat esimerkiksi toimintaa, päästöjä, vaikutuksia ja asianosaisia. Lisäksi on käytävä ilmi, mihin aineistoon ja laskenta-, tutkimus- tai arviointimenetelmään annetut tiedot perustuvat.

Hakemuksen laatijalta edellytetään riittävää asiantuntemusta. Vaatimustaso riippuu asian laadusta, laajuudesta ja vaikutusten merkittävyydestä. Hakija voi laatia hakemuksen itse, mikäli omaa tehtävään riittävän asiantuntemuksen. Hakemuksen laatiminen voidaan antaa myös toimeksiantona asiantuntevalle henkilölle tai alalla toimivalle konsulttitoimistolle.

Suunnitelmaan liittyvien piirrosten on oltava selkeitä ja niissä on käytettävä tarkoitukseen sopivaa mittakaavaa, esimerkiksi seuraavasti:

  • Lähestymis-/yleiskartta 1:100 000–1:200 000
  • Kiinteistörekisterikartat 1:5 000–1:10 000
  • Asemapiirros 1:500–1:2 000
  • Pituusleikkaukset, pysty-/vaakamittakaava 1:100–1:200 / 1:1 000–1:2 000
  • Poikkileikkaukset 1:100–1:200
  • Detaljit 1:10–1:100
  • Prosessikuvaukset aiheen mukaan
  • Teemakartat aiheen mukaan

Piirustukset on laadittava ISO-A-sarjan mukaiseen kokoon (A4, A3,...).

Hakijalla on oltava käyttöoikeus piirustusten laatimisessa käyttämiinsä aineistoihin. Piirustuksiin on merkittävä piirroksen tunnistetiedot (tyyppi ja numero), mittakaava, mittajana, laatimispäivämäärä ja laatijan nimi.

Alueita koskevia selvityksiä tehtäessä on huolehdittava oikeuksista alueilla liikkumiseen ja tutkimiseen. Muuhun kuin yleiskäyttöoikeuden perusteella tapahtuvaan liikkumiseen on oltava alueen omistajan/haltijan suostumus tai vesilain mukainen tutkimuslupa. Suomen aluevesillä ei saa ilman puolustusvoimien lupaa tehdä merenpohjan tai sen sisustan muodon, rakenteen tai koostumuksen selvittämistä geologisilla tai geofyysisillä tutkimuksilla eikä merenpohjan topografisten muotojen järjestelmällistä mittausta ja tallennusta.

Tietojen julkisuus

Hakemuksessa esitettävät tiedot ja siihen liitettävät asiakirjat tulevat yleensä julkisiksi sen jälkeen kun hakemus on tullut vireille viranomaisessa. Hakija voi pyytää yksilöityjen tietojen tai asiakirjojen salaamista, jos hakemukseen liittyy viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaan salassa pidettäviä tietoja. Suositeltavaa on esittää tiedot sellaisessa muodossa, että ne ovat riittäviä hakemuksen käsittelemiseksi mutta eivät edellytä salaamista.

Hakemukseen liittyvät ei julkiset tiedot on esitettävä erillisillä liitteillä. Hakijan on esitettävä lain 621/1999 mukainen kohta ja perusteltava sen pohjalta, miksi kyseiset tiedot eivät ole julkisia. Päätöksen tietojen salaamisesta tekee lupaviranomainen. Toiminnan päästö- ja tarkkailutiedot sekä ympäristön laatutiedot eivät ole salassa pidettäviä tietoja.

Tarvittavien lupien selvittäminen ja hankkiminen

Luvan hakemisen tarvetta koskevissa keskusteluissa, kuten muissakin luvan tulkintoihin liittyvissä keskusteluissa vastuullinen neuvottelutaho on alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus). Hankkeen toteuttaminen tai toiminnan aloittaminen voivat edellyttää myös muita lupia tai ilmoituksia (toimenpideluvat, rakennusluvat, meluilmoitus, jne). Vastuu näiden selvittämisestä ja hakemisesta on hankkeesta vastaavalla/toiminnanharjoittajalla.

Linkkejä

Tietoa alueelta

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa
Päivitetty

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa