› Graafinen versio

"Viimeinen toive" ilmaistava selkeästi

Hautausjärjestelyistä vastaavilla on velvollisuus kunnioittaa vainajan katsomusta ja toivomuksia hautaamisessa, tuhkaamisessa ja tuhkan käsittelyssä. Viimeisen toiveen toteuttamiseen liittyvät tyypilliset kysymykset koskevat esimerkiksi valintaa arkkuhautauksen ja tuhkauksen välillä, hautausmaan ja hautapaikan valintaa sekä hautaustoimitusta. Vainajan uskonnollinen tai muu katsomus tulisi ottaa huomioon harkittaessa hautaustoimituksen mahdollista uskonnollista sisältöä. Moniin uskontoihin liittyy myös muita hautauskäytäntöä koskevia vaatimuksia ja tapoja.

Vainajan toivomuksilla tarkoitetaan vainajan eläessään nimenomaisesti ilmaisemia hautaamiseensa liittyviä toivomuksia. Hautausjärjestelyjen lähtökohdaksi tulee ottaa se, mitä vainaja itse olisi toivonut. Vainajan katsomus ja toivomukset tulisi ottaa huomioon niin hyvin, kuin se on kohtuudella mahdollista. Lainsäädäntö ei velvoita toteuttamaan sellaisia toivomuksia tai vainajan katsomuksesta johtuvia ratkaisuja, joiden toteuttaminen olisi kohtuuttoman vaikeaa tai kuolinpesän varoihin nähden kohtuuttoman kallista.

Epäselvyyksien välttämiseksi AVI suosittelee kaikkia kirjaamaan viimeisen toiveensa ylös, jotta toive toteutuisi mahdollisimman hyvin eikä asioista syntyisi riitaa ja eripuraa jäljelle jääville.

Jollei vainaja ole eläessään nimenomaisesti toivonut tietyn henkilön huolehtivan hautaamiseen, tuhkaamiseen ja tuhkan käsittelyyn liittyvistä järjestelyistä, voi järjestelyistä huolehtia vainajan eloonjäänyt puoliso tai kuolinhetkellä vainajan kanssa (avioliitonomaisissa olosuhteissa) yhteisessä taloudessa jatkuvasti elänyt henkilö sekä lähimmät perilliset. Jollei kukaan perillisistä huolehdi järjestelyistä, voi myös muu vainajan läheinen huolehtia niistä. Viime kädessä järjestelyistä huolehtii vainajan kotikunta.

Jos hautausjärjestelyistä syntyy erimielisyyksiä, ne ratkaistaan viime kädessä tuomioistuimessa.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Johanna Rantala, p. 0295 016 506
Itä-Suomen aluehallintovirasto
etunimi.sukunimi@avi.fi

Päivitetty