› Graafinen versio

Hautaustoimi 

Itä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) hoitaa koko maan alueella hautaustoimilaissa (457/2003) tarkoitetut lupa- ja valvonta-asiat sekä kiinteistörekisteritehtävät.

Hautaustoimilain mukaisissa asioissa Itä-Suomen AVI neuvoo maksutta. Luvista (myönteisistä ja kielteisistä päätöksistä) peritään suoritemaksun mukaiset käsittelymaksut.

Virasto valvoo hautaustoimilain mukaisten velvoitteiden täyttämistä.

Jos hautausmaan ylläpitäjä, yksityisen haudan haltija ja krematorion ylläpitäjä on hautaustoimilain mukaisia tehtäviä hoitaessaan jättänyt noudattamatta hautaustoimilaissa säädetyn tai sen nojalla määrätyn velvoitteen, voi aluehallintovirasto sakon tai teettämisen uhalla määrätä mainitun tahon noudattamaan velvoitetta siten kuin uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään.

Vainajan ruumiin hautaamisessa ja tuhkaamisessa sekä tuhkan käsittelyssä tulee kunnioittaa vainajan katsomusta ja toivomuksia. Samoin tulee huomioida vainajalle läheisten ihmisten tunteet ja ihmisten käsitys siitä, miten vainajiin tulee suhtautua.

Valvonta ja hallintapakko

Itä-Suomen AVI valvoo hautaustoimilain mukaisten velvoitteiden täyttämistä. Aluehallintovirastolla on, sen estämättä, mitä salassapidosta erikseen säädetään, oikeus saada viranomaiselta, hautausmaan ja krematorion ylläpitäjältä sekä yksityisen haudan haltijalta valvonnan edellyttämät tiedot.

Jos hautausmaan tai krematorion ylläpitäjä tai yksityisen haudan haltija on hautaustoimilain mukaisia tehtäviä hoitaessaan jättänyt noudattamatta hautaustoimilaissa säädetyn tai sen nojalla määrätyn velvoitteen, voi AVI sakon tai teettämisen uhalla määrätä mainitun tahon noudattamaan velvoitetta siten kuin uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Johanna Rantala, p. 0295 016 506
Itä-Suomen aluehallintovirasto
etunimi.sukunimi@avi.fi

 

Päivitetty