Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2018

Vuonna 2017 vireille tuli 190 sosiaalihuollon kantelua ja 313 terveydenhuollon kantelua

Länsi- ja Sisä-Suomi

Vuonna 2017 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa tuli vireille 190 sosiaalihuollon kantelua ja 313 terveydenhuollon kantelua. Eniten ratkaistiin lastensuojeluun, toimeentulotukeen, mielenterveyspalveluihin ja lääkärien toimintaan liittyviä kanteluja.

Sosiaalihuollossa kanneltiin eniten lastensuojelusta

Vuonna 2017 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa tuli vireille 190 ja ratkaistiin yhteensä 141 sosiaalihuollon kantelua. Eniten kanteluja ratkaistiin lastensuojelusta.  Seuraavaksi yleisimpiä olivat toimeentulotukeen, vanhustenhuoltoon ja vammaispalveluihin liittyvät ratkaisut. Toimeentulotukikantelujen määrä väheni merkittävästi, kun perustoimeentulotuen käsittely siirtyi vuoden 2017 alusta kunnilta Kelalle. Muistutusmenettelyyn kuntiin tai toimintayksiköihin siirrettiin noin 25 prosenttia sosiaalihuollon kanteluista.

Huomautus tai huomion kiinnittäminen annettiin sosiaalihuollon kanteluissa yhteensä noin 10 prosentissa ratkaisuja. Huomion kiinnittämisiä annettiin lastensuojelusta 4 kuntaan, vanhushuollosta 3 kuntaan, vammaispalveluista 4 kuntaan sekä toimeentulotuesta ja sosiaalihuollosta, molemmista yhteen kuntaan. Lisäksi annettiin yksi huomautus toimeentulotuesta. Yhdessätoista kantelupäätöksessä aluehallintovirasto ilmaisi käsityksensä toiminnassa todetuista vähäisemmistä puutteista.

Vanhustenhuollon kanteluratkaisut liittyivät pääosin palveluasumiseen. Kunnat eivät olleet tehneet päätöksiä palveluasumisesta tai päätösten perustelut olivat puutteellisia. Huomiota kiinnitettiin myös ikääntyneiden palveluja koskevien päätösten tekemiseen siten, että vanhuspalvelulain edellytykset toteutuvat eli ilman aiheetonta viivytystä.   Päätöksen puuttumisessa, aiheettomassa viipymisessä ja perusteiden puutteellisuudessa on kyse ikääntyneiden oikeusturvan vaarantumisesta, sillä edellä mainitut seikat vaikuttavat muun muassa päätöksen muutoksenhakuun.  Toimeentulotukea koskevissa kantelupäätöksissä kiinnitettiin huomiota pääasiassa päätösten tekemiseen ilman aiheetonta viivytystä. Vammaispalveluihin liittyvissä ratkaisuissa kiinnitettiin huomiota useampiin asioihin: asiakkaan tiedusteluihin vastaamatta jättämiseen, henkilökohtaisen avun toteuttamiseen täysimääräisesti, kirjallisten päätösten tekemiseen, salassapitoon ja kohtuuttomiin viiveisiin avustamisessa asumispalvelussa.

Terveydenhuollon kanteluissa moitittiin palvelun laatua ja potilasturvallisuutta

Terveydenhuollon kanteluita osoitettiin Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon vuonna 2017 yhteensä 313 kpl. Vuoteen 2016 verrattuna lisäystä oli yli 10 %.

Terveydenhuollon kantelut koskivat laajasti terveydenhuollon eri osa-alueita. Huomattava osa kanteluista koski mielenterveyspalveluita. Edellisten vuosien tapaan kantelut koskivat ensisijaisesti lääkäreiden toimintaa. Myös hammaslääkäreitä sekä muita terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevia kanteluita tuli käsiteltäväksi. Kantelut kohdistuivat valtaosin julkisen terveydenhuollon toimintaan. Hallinnollista ohjausta annettiin muun muassa rajoitustoimenpiteiden keston kirjaamisesta sekä henkilötietojen tarkastamisesta ilman aiheetonta viivytystä.

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden huomiota on kiinnitetty huolellisuuteen salassa pidettävien tietojen käsittelyssä, kuten myös riittävien potilasasiakirjamerkintöjen tekemiseen.

Terveydenhuollon palveluiden laatua ja potilasturvallisuutta moitittiin kanteluissa. Vuonna 2017 aluehallintovirasto ohjasi terveyskeskusta ryhtymään asianmukaisiin toimenpiteisiin potilaiden kiireellisten hoidon turvaamiseksi, kun terveyskeskuksessa oli lääkärivajetta. Aluehallintovirasto havaitsi ensihoidon toiminnassa puutteita, kun potilas oli jätetty kuljettamatta jatkohoitoon. Hallinnollista ohjausta annettiin, koska potilasturvallisuuden arvoitiin vaarantuneen kyseisessä tilanteessa. Potilaiden hoidossa polikliinisessä toiminnassa kiinnitettiin lääkärin huomiota riittäviin tutkimuksiin lääkkeitä määrättäessä. Leikkaushoidossa havaittiin moitittavuutta, kun potilaalle asennettiin virheellinen stentti. Perusterveydenhuollossa kielellisten oikeuksien toteutumisesta annettiin hallinnollista ohjausta. Kaksikielisessä kunnassa tai kuntayhtymässä potilaalla on oikeus saada palvelua suomeksi tai ruotsiksi, ilman tulkkausta.

Vuonna 2017 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto korosti terveydenhuollon omavalvonnan merkitystä kanteluratkaisuissaan ja toimitti terveydenhuollon yksiköihin kanteluita muistutuksena käsiteltäväksi. Muistutukseen annetut vastaukset pyydettiin toimittamaan aluehallintovirastoon. Aluehallintovirasto voi tarvittaessa ryhtyä valvontatoimenpiteisiin muistutusvastauksen perusteella.

Lisätietoja:
lakimies Kristian Dahl, p. 0295 018 528
lakimies, oikeusturvayksikön päällikkö Päivi Lahtinen, p. 0295 018 533     
etunimi.sukunimi@avi.fi
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI

 


Päivitetty