› Back to the graphical version

Ympäristöluvat


Ympäristöasioiden asiakaspalvelu

 

Aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa voi hakea vesi- ja ympäristölupaa valtion lupaviranomaisina toimivilta aluehallintovirastoilta.

 

 Aluehallinnon sähköinen asiointipalvelu - Ympäristöasioiden lupapalvelu

Ympäristöasioiden sähköinen asiointipalvelu on tarkoitettu yksityishenkilöille ja sellaisiin yritysten hankkeisiin, joissa tarve on vain yhdelle luvalle.

Yritysten käytössä Luvat ja valvonta -palvelu

Usean viranomaisen yhteisessä Luvat ja valvonta -verkkopalvelussa voi hakea aluehallinnon ympäristölupia. Palvelu on tarkoitettu yrityksille, joiden hankkeisiin liittyy useita lupahakemuksia.

Jos asioit yrityksen puolesta, aloita asiointi Luvat ja valvonta -palvelussa. Tällöin voit täyttää useille lupahakemuksille yhteiset tiedot kerralla kaikkiin hankettasi koskeviin hakemuksiin. Ympäristölupa-asiointi löytyy palvelun Teollisuuslaitoksen palvelukokonaisuus -osiosta.

Selvitä lupatarve Luvat ja valvonta -palvelussa

Jos et tiedä, mitä ympäristölupia hankkeessasi tarvitaan, voit hyödyntää Luvat ja valvonta -palvelun työkalua. Voit käyttää työkalua ilman palveluun kirjautumista.


Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa.

Näitä toimintoja ovat esimerkiksi:

 • metsäteollisuus
 • metalliteollisuus
 • kemianteollisuus
 • energiantuotanto
 • kemikaalien tai polttoaineiden varastointi, käyttö tai käsittely
 • malmien ja mineraalien kaivaminen ja mineraalituotteiden valmistus sekä turvetuotanto
 • elintarvikkeiden ja rehujen valmistus
 • jätevesien käsittely
 • jätteen ammattimainen tai laitosmainen hyödyntäminen ja loppukäsittely
 • eläinsuojat ja turkistarhat
 • kalankasvatus
 • satamat ja lentoasemat. 

Ympäristöluvassa annetaan määräyksiä mm.  päästöistä ja niiden vähentämisestä. Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa se, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Lupahakemuksen käsittelystä peritään hakijalta maksu. Ympäristölupien keskimääräinen käsittelyaikatavoite on 12 kuukautta; uusien toimintojen osalta 10 kuukautta.

Ymparisto.fi -verkkopalvelussa  Ympäristölupakäsittelyn vaihteet -kohdassa  kerrotaan tarkemmin ympäristönsuojelulain mukaisen lupakäsittelyn vaiheista.


Ympäristöasioiden asiakaspalvelu

Yhteyttä voi ottaa puhelimitse, sähköpostitse tai chat-palvelulla:

Ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskus neuvoo asiakkaita aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten hoitamissa ympäristöasioissa sekä vastaa yleisiin ympäristöä koskeviin kysymyksiin.

Puhelut maksavat lankapuhelimesta soitettaessa paikallisverkkomaksun (pvm) ja matkapuhelimesta matkapuhelinmaksun (mpm) verran.

Read More Minimize

Ympäristölupia käsittelevät aluehallintovirasto (AVI) ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Toimivallasta säädetään ympäristönsuojelulailla (537/2014) ja valtioneuvoston asetuksella ympäristönsuojelusta (713/2014). Jos lupa tarvitaan sekä vesilain että ympäristönsuojelulain mukaan, asian käsittelee AVI.

Toimivaltaiset viranomaiset

Aluehallintovirasto

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

Merkittävimmät ja alueellisesti merkittävät ympäristöluvat (YSL 34.1,1-2 § ja YSA 1 §)

Muut ympäristöluvat (YSL 34.2 §  ja YSA 2 §) (YSA 7 §)

Toiminta, jolle tarvitaan sekä vesilain että YSL:n mukainen lupa (YSL 34.1,3 §)

 

Toiminta, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista, eikä kyse ole vesilain mukaisesta hankkeesta (YSL 34.1,4 §)

 

AVI ratkaisee myös muutoin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvan asian, mm. silloin, kun toiminta sijaitsee usean ympäristönsuojeluviranomaisen toimialueella (YSL 34.2 §)  

YSL= ympäristönsuojelulaki (527/2014), YSA= valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014)

Lupakäsittelyn vaiheet:

 • Ympäristölupahakemus tehdään pääsääntöisesti sähköisenä.
 • AVI tiedottaa hakemuksesta yleensä kuulutuksella.  Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen) sekä yleistä etua valvovat viranomaiset. Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä hakemuksen johdosta.
 • Lupapäätöksestä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. KHO:n voi valittaa vain, jos on saanut valitusluvan.

Lupahakemuksen käsittelystä peritään hakijalta maksu. 

Ymparisto.fi -portaalissa Ympäristölupakäsittelyn vaiheet -kohdassa kerrotaan tarkemmin ympäristönsuojelulain mukaisen lupakäsittelyn vaiheista. Siellä vastataan kysymyksiin kuten, tarvitaanko ympäristölupa ja kuinka ympäristölupa haetaan. Miten ympäristöluvan päätöksenteko tapahtuu? Kuinka valitus ympäristöluvasta tehdään?

Updated