Vankiterveydenhuollon ja Puolustusvoimien terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

Yhteiskunnan tehtävänä on turvata kaikille kansalaisille riittävät ja mahdollisimman yhdenvertaiset terveydenhuollon palvelut. Valtakunnallinen vankiterveydenhuollon ja Puolustusvoimien terveydenhuollon valvontaa koskeva lainsäädäntö on uudistunut vuoden 2016 alusta lähtien. Aluehallintovirasto ohjaa ja valvoo yhdessä Valviran kanssa terveydenhuollon toteutumista lain mukaisesti. Kaikilla aluehallintovirastoilla on toimivalta yksittäisten terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirastolla on valtakunnallinen toimivalta vankiterveydenhuollon ja Puolustusvoimien terveydenhuollon organisaatiovalvonnassa. Tehtävää suoritetaan ennakollisesti muun muassa ohjaus- ja arviointikäynnein sekä tarkastuksin ja jälkikäteisesti kantelujen muodossa.

Potilaan oikeuksiin kuuluvat mm:

  • oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään kohteluun
  • hoitoon pääsy
  • potilasasiamiesjärjestelmä
  • mahdollisuus muistutuksen ja kantelun tekemiseen tarvittaessa

Oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään kohteluun

Jokaisella Suomessa pysyvästi asuvalla henkilöllä on oikeus ilman syrjintää hänen terveydentilansa edellyttämään terveyden- ja sairaanhoitoon niiden voimavarojen rajoissa, jotka kulloinkin ovat terveydenhuollon käytettävissä. Niin sanottu normaalisuusperiaate tulee huomioida henkilön oikeudessa hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään kohteluun. Normaalisuusperiaatteella tarkoitetaan esimerkiksi vankiterveydenhuollossa sitä, että vankeuden ainoana rajoituksena tulisi olla vapauden menetys.

Hoitoon pääsy

Aluehallintovirasto valvoo hoitotakuulain mukaista hoitoon pääsyä sekä siitä tiedottamista terveydenhuollon asiakkaille. Hoitotakuuajat koskevat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoitotason palveluihin pääsemistä. Hoitoon pääsylle on annettu määräajat.

Potilasasiamies (Katso linkistä tarkemmin potilasasiamiehen toiminta ja tehtävät)

Potilaan asema ja oikeudet

Mahdollisuus muistutuksen ja kantelun tekemiseen tarvittaessa

Jos potilas tai hänen omaisensa on aiheellisesti tyytymätön terveydenhuollossa saatuun hoitoon tai kohteluun, asia kannattaa heti ottaa puheeksi hoitohenkilökunnan kanssa. Jos ongelmaa ei saada tyydyttävästi selvitettyä tai ratkaistua, on potilaalla tai hänen omaisellaan oikeus tehdä kirjallinen muistutus hoitavan yksikön johtajalle tai kannella asiasta aluehallintovirastoon. Muistutukseen on saatava vastaus kohtuullisessa ajassa (noin 1 kk).

Kantelusta tulee käydä ilmi se laitos tai ammattihenkilö, jonka toimintaan kantelija on tyytymätön, sekä ne perusteet, joiden takia hoito tai menettely on koettu epäasianmukaisena. Myös kantelijan nimi, osoite ja muut mahdolliset yhteystiedot tulee mainita selvästi. Kantelun tutkiminen on maksutonta ja se käsitellään puolueettomasti. Aluehallintovirasto antaa kanteluun kirjallisen päätöksen. Jos hoitovirhe-epäily koskee hoidossa menehtyneen tai vaikeasti vammautuneen potilaan hoitoa, kantelu tehdään Valviraan.

 

Vankiterveydenhuolto ja Puolustusvoimien terveydenhuolto – organisaatioiden ohjaus ja valvonta valtakunnallisesti

  • terveydenhuollon ylitarkastaja Vainiokangas Matti p. 0295 017 563

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)avi.fi

 

Updated