Valvonta

AVI valvoo kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja eräiden ympäristöterveydenhuollon toimialojen toimintaa ja palveluja. Valvonnan muodot ovat eri toimialoilla osin erilaiset.

Yksityisen elinkeinotoiminnan osalta AVI valvoo mm. alkoholielinkeinon harjoittajien, yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujentuottajien toimintaa, terveydenhuollon ammattihenkilöiden sekä ympäristöterveydenhuollon eräiden yksityisten toimijoiden toimintaa. AVIn tehtäviin kuuluu myös työsuojelu- ja kilpailuvalvonta. 

Palvelujen yhdenvertaisuuden edistäminen ja perusoikeuksien toteutumisen varmistaminen on lisännyt painetta julkisen vallan taholta tapahtuvan valvonnan  tehostamiseen.

AVI voi tehdä myös oma-aloitteista valvontaa. Virastolle tehdyt ilmoitukset ja muut yhteydenotot kunnallisessa palvelutoiminnassa tai elinkeinotoiminnassa, jolta osin AVI säädösten mukaan toimii valvovana viranomaisena, voi johtaa viranomaisvalvonnan käynnistämiseen.

Valvontaa toteutetaan ns. ennakollisena valvontana esimerkiksi lupa-asian käsittelyn ja luvan myöntämiseen liittyvien tarkastusten yhteydessä (sisältäen mm. asiantuntijaohjausta). Valvontaa tehdään myös valtakunnallisten valvontaohjelmien ja -suunnitelmien pohjalta. Valvontaohjelmiin ja -suunnitelmiin pohjautuva valvonta lisää osaltaan valvonnan suunnitelmallisuutta ja läpinäkyvyyttä. 

AVIn tehtävistä ja toimivallasta (kuten AVIn oikeudesta valvoa tiettyä toimintaa) säädetään eri toimialoja ja tehtäviä koskevissa säädöksissä. Ko. säädöksissä määritellään myös se keinovalikoima, mitä valvontaviranomainen voi eri toimialoilla ja tehtävissä käyttää.

Valvonta-asiaa käsiteltäessä noudatetaan hallintolain säädöksiä, ellei eri toimialoja ja tehtäviä koskevissa säädöksissä ole menettelyistä (esimerkiksi tarkastuksen tekemisestä, pöytäkirjan laatimisesta ja asianosaisen kuulemisesta) toisin säädetty.  Valvonnan seuraamuksista säädetään eri toimialoja ja tehtäviä koskevissa säädöksissä.

Kantelut

Valvovana viranomaisena AVI käsittelee kuntien ja kuntayhtymien em. toimintaa ja palveluja koskevia kanteluja sekä kuntalain mukaisesti myös muita kunnan toimintaa koskevia kanteluja. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon erityislakien perusteella AVI käsittelee kantelukäsittelyä koskevassa menettelyssä myös sosiaali- ja terveydenhuollon yksityistä palvelutoimintaa ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimintaa koskevia kanteluja. 

Valitukset ja oikaisuvaatimukset

AVI toimii valitusviranomaisena eräissä opetusta ja kehitysvammaisen henkilön erityishuoltoa koskevissa asioissa. AVIssa käsitellään ko. toimialojen osalta myös eräitä oikaisuvaatimuksia.

Updated

muualla verkossa

lomakkeet

lait ja asetukset