Tupakka

Aluehallintovirasto (AVI) ohjaa kuntien tupakkavalvontaviranomaisten toimintaa. Lisäksi AVI arvioi kuntien tupakkalain valvontasuunnitelmat ja niiden toteutumista.

Tupakkalain valvonnan avulla ehkäistään tupakkatuotteiden käytön aloittamista ja edistetään niiden käytön lopettamista. Tupakkalain pitkän aikavälin tavoitteena onkin tupakkatuotteiden käytön loppuminen. Tupakkalaissa on säädöksiä mm. tupakkatuotteiden maahantuonnista, hallussapidosta, myynnistä, luovuttamisesta ja mainonnasta sekä tupakointikielloista ja rajoituksista. Lain tarkoittamilla toimenpiteillä suojellaan väestöä myös altistumasta tupakansavulle.

Valvontaviranomaiset

Tupakoinnin aiheuttamien haittojen vähentämiseksi tehdään valvontaa usean eri viranomaisen toimesta.

Kunnalliset valvontaviranomaiset tarkastavat alueellaan sekä valvontasuunnitelmansa että ilmoitusten perusteella tupakkatuotteiden varastointi- ja myyntipaikkoja. He valvovat tupakkatuotteiden ja -välineiden myyntiä ja esilläpitoa myyntipisteessä, niiden omavalvontaa sekä tupakointikieltojen ja rajoitusten noudattamista. Kunnat myös myöntävät tupakan myyntiluvat. Kunnissa käytännön valvontaa tekevät yleensä ympäristöterveydenhuollon tarkastajat. (Kunnalliset valvontaviranomaiset Muualla verkossa –listaan)

Aluehallintovirasto

 • Ohjaa kuntia tupakkalain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten toimeenpanossa toimialueillaan sekä arvioi kuntien tupakkalain valvontasuunnitelmat ja niiden toteutumista.
 • Tekee kuntien tupakkalain mukaisista valvontasuunnitelmista ja sen mukaisen valvonnan toteutumisesta arviointiyhteenvetoja Valviralle.
   
 • Huolehtii yhteistyössä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa valtakunnallisesta ja alueellisesta tupakoinnin vähentämiseen tähtäävästä toiminnasta sekä valmistelee materiaalia tupakkalain mukaisesta terveyskasvatuksesta ja ohjeita tupakoinnin välttämiseksi ja vähentämiseksi suositeltavista menettelytavoista.
   
 • Koordinoi alueellisia tupakkavalvonnan projekteja.
   
 • Käsittelee kunnallisesta tupakkalain valvonnasta tehdyt kantelut.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) valvoo tupakkatuotteiden koostumusta, laadunvalvontaa ja pakkausmerkintöjä sekä mainontakiellon noudattamista yhdessä kuntien viranomaisten kanssa. Valvira pyrkii yhtenäistämään valvontakäytäntöjä koko maassa mm. laatimalla valtakunnallisen tupakkalain valvontaohjelman. Valvontaohjelma on osa ympäristöterveydenhuollon valvontaohjelmaa. Valvira ohjaa tupakkalain mukaista valvontaa antamalla tulkintaohjeita yleisistä toimintaperiaatteista ja seuraa tupakan mainonnan ja muun myynninedistämisen kehittymistä sekä vaikutuksia. 

Valvonnan ylin johto ja yleinen ohjaus ovat sosiaali- ja terveysministeriössä (STM)

Muita tupakkalakia valvovia viranomaisia ovat työsuojeluviranomaiset, tulliviranomaiset ja poliisi. Tupakkalain mukaisena asiantuntijalaitoksena toimii THL, joka tekee tupakointiin liittyvää tutkimus-, seuranta- ja kehittämistyötä.

Tietoa alueelta

Tupakka - Pohjois-Suomi

 • Halonen Aila, ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja, p. 0295 017 561

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)avi.fi


Updated