Terveyden edistäminen

Sosiaali- ja terveysministeriöllä ja sitä kautta myös aluehallintovirastolla on yleinen ohjaus- ja valvontavastuu terveyden edistämisestä. Terveyden edistäminen perustuu kansanterveyslakiin ja on osa kansanterveystyötä. Terveyden edistämisestä säädetään myös terveydenhuoltolaissa sekä tartuntatauti-, tupakka- ja raittiustyölaeissa. Kuntien on otettava terveysnäkökohdat huomioon toiminnassaan ja päätöksissään.

Terveyden edistäminen on terveyden ja toimintakyvyn lisäämistä, sairauksien ja terveysongelmien vähentämistä sekä terveyserojen kaventamista, mm seuraavissa:

  • sydän- ja verisuonitaudit
  • diabetes
  • ravitsemus
  • tupakointi
  • alkoholi
  • elintapaseurannat
  • koulutus.

Kunnallisessa päätöksenteossa on arvioitava ja otettava huomioon tehtävien ratkaisujen vaikutukset väestön terveyteen ja hyvinvointiin. Terveysvaikutusten arviointi tuottaa hyödyllistä tietoa päätöksentekoa varten. Arvioinnin pohjana on tieteellinen tieto.

Ympäristövaikutusten arviointiin (YVA) kuuluu yhtenä osana ihmisiin kohdistuvat vaikutukset (IVA), joka puolestaan jakautuu terveysvaikutusten arviointiin (TVA) ja sosiaalisten vaikutusten arviointiin (SVA). Terveysvaikutusten arviointiin sisältyy terveyden arviointi ja terveydensuojelu.

Terveysvaikutusten arviointi (TVA) laajan terveyskäsityksen mukaisena ennakkoarviointitapana on alkanut yleistyä Terveys 2015 -kansanterveysohjelman myötä.

Tietoa alueelta

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa


Updated