Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyö

Lainsäädännössä korostetaan väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvää monialaista toimintaa, kansalaisten oikeutta koskemattomuuteen, yhdenvertaiseen kohteluun ja turvallisuuteen. Yhteiskunnan tehtävä on edistää ja ylläpitää yksilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta esim. lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, lapsen alistaminen, kurittaminen ruumiillisesti ja häntä loukkaava kohtelu on kiellettyä. Myös neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon kehittämisessä edellytetään huomioitavan lapsen ja nuoren kokema väkivalta.

Suunnitelmallinen lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyö on aina ajankohtaista myös muissa asiakasryhmissä. Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyössä myös aikuisväestön, erityisesti ikääntyvien, vammaisten, maahanmuuttajataustaisiin henkilöihin kohtaamaan väkivaltaan puuttuminen on tärkeää.

Aluehallintoviraston tehtävä on edistää perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Virasto hoitaa myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillaan. Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemisessä aluehallintovirasto seuraa lähisuhde- ja perheväkivaltaa kohtaavien kansalaisten lakisääteisten palvelujen saatavuutta ja riittävyyttä ja heidän oikeusturvansa toteutumista. Valtakunnallisilla ohjelmilla määritellään kulloinkin tarkemmin tehtävän sisältö.

Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyö sisältyy sisäministeriön vuonna 2012 hyväksymään kolmanteen sisäisen turvallisuuden ohjelmaan kuuluvan rikosten ja väkivallan ehkäisyyn ja sen tulee olla osana kuntien turvallisuusstrategiaa. Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy perustuu lukuisiin kansainvälisiin tai Euroopan unionissa hyväksyttyihin sopimuksiin, joihin Suomi on sitoutunut ja joiden pohjalta väkivallan ehkäisyä toteutetaan useilla ohjelmilla. Tällaisia ohjelmia ovat mm.

  • Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelma
  • Kansallinen lapsiin kohdistuvan kuritusväkivallan vähentämisen toimintaohjelma
  • Turvallinen elämä ikääntyneille – toimintaohjelma ikääntyneiden turvallisuuden parantamiseksi, Hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma
  • Kaste II ohjelma jne.
Updated